ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ
Εύμοιρο   13   Μαρτίου   2019
Αριθμ.Πρωτ.   6359
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:  Τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου.

Σας  παρακαλούμε  να  προσέλθετε  στο Δημοτικό Κατάστημα Ευμοίρου, την 18  Μαρτίου 2019, ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  13:00, για να συζητηθούν  τα  παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης  και  να  ληφθούν  οι  σχετικές αποφάσεις.

1ο ΘΕΜΑ: Έκφραση  γνώμης  για  την  εκμίσθωση  κυλικείου  εντός  αθλητικής  εγκατάστασης, που βρίσκεται  στη Δημοτική  Κοινότητα.

2ο ΘΕΜΑ: Έκφραση  γνώμης  για  την  εκμίσθωση  καλλιεργήσιμης  έκτασης,  που  βρίσκεται  στη Δημοτική Κοινότητα.

3ο ΘΕΜΑ: Ενημέρωση   Συμβουλίου,  συζήτηση  για  διάφορα  θέματα  που  αφορούν  τη  Δημοτική Κοινότητα, κατάθεση προτάσεων.

Ο Πρόεδρος Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου
ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΤΑΥΡΟΣ