ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ξάνθη 9 Οκτωβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                             Αριθμ.πρωτ.43457
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
 Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:                                      
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ.
 1. Ηλιάδη Θωμά
 2. Θεοδωρίδη Αναστάσιο
 3. Λύρατζη Πασχάλη
 4. Μποζ Ραμαδάν                       
 5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη
 6. Καρά Αχμέτ
 7. Μυλωνά Γεώργιο
 8. Μπαντάκ Σιαμπάν
τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση:
 • Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο.

     

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 12 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 1. Τροποποίηση της με αριθμό 37/2017 προγενέστερης απόφασης της ΟΕ η οποία αφορά «Ανάληψη υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017 και έγκριση διάθεσης πιστώσεων» (εισηγήτρια Ιουλία Ζούρα)
 2. Έγκριση των δαπανών και διάθεση (δέσμευση) των πιστώσεων ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Ιουλία Ζούρα)
 3. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας γαλακτοκομικών προϊόντων μέχρι της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 4. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού (και συγκεκριμένα ενός πλήρους συστήματος ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσμάτων – ηλεκτρονικών χρονομέτρων επίθεσης 26΄΄- 14΄΄ και ενός ζεύγους κυλιόμενων μπασκετών δαπέδου) με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)
 5. Καθορισμός του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)
 6. Επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2018 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)
 7. Επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2018 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)
 8. Επιβολή τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων για το έτος 2018 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)
 9. Καθορισμός του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2018 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)
 10. Καθορισμός του συντελεστή του τέλους διαφήμισης στο Δήμο Ξάνθης για το έτος 2018 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)
 11. Καθορισμός του ειδικού τέλους για την τέλεση των πολιτικών γάμων για το έτος 2018 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)
 12. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων οικ. Έτους 2018 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)
 13. Καθορισμός του ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκών αγορών για το έτος 2018 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)
 14. Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου) για το έτος 2018 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)
 15. Προσδιορισμός του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 για το έτος 2018 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 16. Επιβολή του τέλους χρήσης αρδευτικών δικτύων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2018 (εισηγήτρια Σιμέλα Σαρροπούλου)
 17. Επιβολή του δικαιώματος ύδρευσης ζώων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2018 (εισηγήτρια Σιμέλα Σαρροπούλου)

Ο Πρόεδρος

Κυριάκος Παπαδόπουλος

Αντιδήμαρχος  Ξάνθης