ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΞΑΝΘΗ,  29 Μαΐου   2017
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 21851
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας
 Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου
Τηλέφωνο:2541350827
Email:                               

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

  1. Ηλιάδη Θωμά                                        5.Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη
  2. Θεοδωρίδη Αναστάσιο                          6.Καρά Αχμέτ
  3. Λύρατζη Πασχάλη                                7.Μυλωνά Γεώργιο
  4. Μποζ Ραμαδάν                                         8.Μπαντάκ Σιαμπάν

 

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Κοινοποίηση:

  • - Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 2α  Ιουνίου   2017, ημέρα  Παρασκευή      και ώρα 14:00 σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Θέμα 1ο :   Αποστολή της 1/2017 απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής σχετικά με την κατανομή ποσού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας για το έτος 2017 (Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής).

Θέμα 2ο:    Προέλεγχος απολογισμού και ισολογισμού έτους 2016 του κληροδοτήματος –κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου (Εισηγήτρια: Μαρία Σπανού).

Θέμα 3ο:    Έγκριση ή μη του πρακτικού κατακύρωσης της επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 8 στο κέντρο Χονδρεμπορίου (Εισηγήτρια: Κατερίνα Μαυρομάτη).

Θέμα 4ο:    Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων αριθμοθεσίας & ονοματοθεσίας οδών , μετά των ιστών τους, στην περιοχή Χρύσας , Ευμοίρου, βιοτεχνικής περιοχής & πόλης Ξάνθης» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού  (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 5ο :   Ολική ανάκληση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2016 (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 6ο :   Ανάληψη υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017 και έγκριση διάθεσης πιστώσεων (Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 7ο:    Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών επέκτασης ΦΟΠ (Εισηγητής:Γεώργιος Γουναρίδης).

Θέμα 8ο :   Εξουσιοδότηση για παράσταση ενώπιον Μονομελούς Εφετείου Θράκης. Ξάνθης (Εισηγητής: Ιωάννης Λάμπρου).            

Θέμα 9ο:    Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση του Χ. Ο.Φ. από δικηγόρο του Δήμου Ξάνθης –κατ΄ άρθρο 244 παρ.5 περ.στ του Ν.3852/2010-ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου Ξάνθης (Εισηγητής: Θωμάς Ξανθόπουλος)

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση του Χ. Ο.Φ. από δικηγόρο του Δήμου Ξάνθης –κατ΄ άρθρο 244 παρ.5 περ.στ του Ν.3852/2010-ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου Ξάνθης (Εισηγητής: Θωμάς Ξανθόπουλος)

Θέμα 11ο:  Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση του Χ. Ο.Φ. από δικηγόρο του Δήμου Ξάνθης –κατ΄ άρθρο 244 παρ.5 περ.στ του Ν.3852/2010-ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου Ξάνθης (Εισηγητής: Θωμάς Ξανθόπουλος)

Θέμα 12ο:  Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση του Χ. Ο.Φ. από δικηγόρο του Δήμου Ξάνθης –κατ΄ άρθρο 244 παρ.5 περ.στ του Ν.3852/2010-ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου Ξάνθης (Εισηγητής: Θωμάς Ξανθόπουλος).

 

Ο Πρόεδρος

Κυριάκος Παπαδόπουλος

Αντιδήμαρχος  Ξάνθης