ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΞΑΝΘΗ,  24  Μαρτίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                       ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.10480

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου

Τηλέφωνο:2541350827

Email:                               

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

1.    Αγκόρτζα Απόστολο                       5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη

2.    Γκιρτζίκη Αλεξία                                     6. Βασιλούδη Ηλία

3.    Κίρατζη Ερκάν                                       7. Φανουράκη Εμμανουήλ

4.    Τριανταφυλλίδη Κων/νο                          8. Μπαντάκ Σιαμπάν  

 

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

 

Κοινοποίηση:

-      Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο.

 

              Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την  29η  Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Θέμα 1ο :   Κατάρτιση των όρων, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή του πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης της προμήθειας «Προμήθεια διαφόρων σάκων απορριμμάτων έτους 2016»  (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 2ο:    Κατάρτιση των όρων, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή του πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης του διαγωνισμού: «Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ έτους 2016» (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 3ο :   Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2016 μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 4ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (Εισηγητής: Γεώργιος Γουναρίδης)         

Θέμα 5ο :   Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων για την εκμίσθωση του καταστήματος που βρίσκεται στην οδό Γ.Σταύρου 20Δ (Εισηγήτρια:Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 6Ο :  Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους  -10464/24-03-2016 (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 7Ο :  Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους -10465/24-03-2016 (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 8ο : Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων (Εισηγήτρια: Όλγα Γαλάνη).

 

Ο Πρόεδρος

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος Ξάνθης