ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΞΑΝΘΗ,  7 Δεκεμβρίου  2015

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                      Αριθ.Πρωτ.57012

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ

Πληροφορίες:Στέλλα Μόσχου

Τηλέφωνο:2541350827

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

Διακηρύσσει ότι:

 

          Εκτίθεται σε πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του ακινήτου 2  που βρίσκεται  στην ανατολική εξωτερική πλευρά της  Δημοτικής Αγοράς στην οδό Κων/νου Μπένη  , έκτασης 41,07 τ.μ. συνολικά με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς στο ποσό των 250,00€.

            Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο, στην Πλατεία Δημοκρατίας, την 18η Δεκεμβρίου   2015 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 14.00 μ.μ. έως τις 14.30 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει οριστεί σύμφωνα με την 407/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

          Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ευρώ 300,00 € υπέρ του Δήμου, ποινικό μητρώο γενικής χρήσης, καθώς επίσης  βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ταμείο του Δήμου Ξάνθης, φορολογική ενημερότητα, αστυνομική ταυτότητα δική τους και του εγγυητή τους, ο οποίος θα είναι παρόν.

          Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, (πλατεία Δημοκρατίας) των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς  επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης :(www.cityofxanthi.gr).

 

Κατεβάστε τους όρους διακήρυξης

 

                                                                            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  

 

 

 

                                                                            ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ