ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Ξάνθη 01 -08- 2014
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                     Αριθμ. Πρωτ: 41607
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                               
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ:25410 22359
 
ΠΡΟΣΚ​ΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
Ο ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ, ο οποίος αποτελεί εταίρο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Τηθύς», που υλοποιεί την πράξη «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ» ΟΠΣ 375466, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και εθνικούς πόρους και υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013 προτίθεται στα πλαίσια της δράσης 3 «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ» να προβεί στην παραγωγή και αναμετάδοση των παρακάτω:
 
             α/α
Είδος
Ποσότητα
Ποσό
1
Ραδιοφωνικό σποτ
1
 
2
Τηλεοπτικό σποτ
1
ΣΥΝΟΛΟ
12.901,79 €
 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων ενός ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (12.901,79€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 
Διάρκεια του έργου: Η ενέργεια θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και τα παραδοτέα να έχουν παραδοθεί μέσα σε διάστημα 90 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
 
Η πληρωμή της υπηρεσίας θα γίνει μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδοτέων. Κριτήριο θα είναι η οικονομικότερη προσφορά.
 
Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν: Α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με αντικείμενο απασχόλησης την παροχή, σχετικών με το αντικείμενο, υπηρεσιών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, Β) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων και διαθέτουν την αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση ανάλογων αντικειμένων Γ) όσοι μπορούν να αναλάβουν την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας και να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση και να διαθέτουν σε ισχύ σχετικούς με το αντικείμενο του έργου ΚΑΔ.
 .
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η προκήρυξη.
 
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, σε σφραγισμένο φάκελο, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Ξάνθης, μέχρι την Παρασκευή 8 Αυγούστου και ώρα 14.30
 
Κριτήριο κατακύρωσης της ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
 
Το περιεχόμενο της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, αντίγραφο της έναρξης τους στη ΔΟΥ, πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου για την εγγραφή τους σ’ αυτό ή αντίγραφο της αδείας εξασκήσεως επαγγέλματος ή άλλο ανάλογο έγγραφο που να πιστοποιεί την δραστηριότητά τους, επιστολή υποβολής προσφοράς και συμπληρωμένα τα έντυπα του παραρτήματος, αποκλειστικά στη μορφή που παρατίθενται. Επικουρικά, δύνανται οι συμμετέχοντες να προσκομίσουν και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνουν ότι θα τεκμηριώσει με καλύτερο τρόπο την προσφορά τους.
 
Για περισσότερες πληροφορίες και για τα τεύχη της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κ. Κυριάκο Πεπονίδη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στα τηλ 2541022359
 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
 
ΜΠΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ