ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ξάνθη, 25 Ιουλίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Αριθ.                                        Πρωτ.: 40415
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Λογιστηρίου και Προμηθειών
Πληροφορίες: Πεπονίδης Κυριάκος
Ταχ. Δ/νση: Ύδρας 1 
67100 Ξάνθη
Τηλέφωνο κ Fax: 2541022359
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
 ΘΕΜΑ: Σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στο Δήμο Ξάνθης με Τεχνικό Ασφαλείας, ετήσιας διάρκειας
Ο Δήμος Ξάνθης καλεί όσους κατέχουν τα παρακάτω αναφερόμενα απαραίτητα προσόντα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, εφόσον  επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση παροχής υπηρεσιών ετήσιας διάρκειας, με το Δήμο Ξάνθης, ως Τεχνικοί Ασφαλείας, για την προστασία και πρόληψη και για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου Ξάνθης.
Απαραίτητα προσόντα:
1)   Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή
2)   Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
3)   Άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
4)   Εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους ως Τεχνικός Ασφαλείας.
Οι ενδιαφερόμενοι σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κ. Κυριάκο Πεπονίδη, προσκομίζοντας τον τίτλο σπουδών τους, την άδεια ασκήσεως επαγγέλματός τους, καθώς και βεβαίωση του φορέα που απασχολήθηκαν σχετικά με την εμπειρία τους ως Τεχνικοί Ασφαλείας.
Κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει η χαμηλότερη προσφορά.
 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΗΣ