ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ξάνθη, 27/06/2022
Αρ.Πρωτ.:14834
Ο Δήμαρχος Ξάνθης

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Επαναληπτική δημοπρασία σε δύο στάδια (φάσεις) ανοικτή, προφορική και μειοδοτική, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81, για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για την κάλυψη αναγκών στέγασης του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του Γραφείου Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης και συγκεκριμένα από την 29η Ιουνίου 2022 έως την 18η Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Αντικείμενο Δημοπρασίας- Περιγραφή μίσθιου

1. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για την κάλυψη αναγκών στέγασης του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του Γραφείου Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, ωφέλιμης συνολικής επιφάνειας κατ’ ελάχιστο 250,00 τ.μ., και να διαθέτει επιπλέον αποθηκευτικό χώρο για την αρχειοθέτηση των υπηρεσιών.
2. Το κτίριο θα πρέπει να διασφαλίζει την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
3. Το κτίριο θα πρέπει να πληρεί τις κτιριολογικές και υγειονομικές προδιαγραφές, όπως αυτές προκύπτουν από τις ισχύουσες πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις.
4. Το ακίνητο πρέπει, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης - προσφοράς, να βρίσκεται στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του προσφέροντα και να είναι ελεύθερο παντός νομικού βάρους ή πραγματικού ελαττώματος, που να εμποδίζει την ακώλυτη χρήση του.
5. Το μίσθιο θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 και της ΠΟΛ 1018/13-01-2012 Υπουργείου Οικονομικών.
6. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στην Ξάνθη, πλησίον του Δημαρχιακού Μεγάρου, σε μέγιστη απόσταση των 150 μ. από αυτό. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί προσφορά σε μέγιστη απόσταση των 150 μ. από το Δημαρχιακό Μέγαρο ή σε περίπτωση που η κατατεθείσα προσφορά δεν πληροί τις προϋποθέσεις, δεκτά γίνονται και ακίνητα σε μεγαλύτερη απόσταση των 150μ. από το Δημαρχιακό Μέγαρο.

Η πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου «www.cityofxanthi.gr» και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Πλατεία Δημοκρατίας, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες περιφερειακές εφημερίδες και μία εβδομαδιαία περιφερειακή εφημερίδα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται στο τηλ. 2541350826 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
α/α
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, πατώντας εδώ!