ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Ξάνθη, 15-06-2022
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                               Αρ.Πρωτ.: 13869
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Για την πρόσληψη προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας,
διάρκειας δύο (2) μηνών
Έχοντας υπόψη:
1.   Τις διατάξεις του εδ.α’ της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄), όπως  αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 116 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α’), σύμφωνα με τις οποίες: “Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.”
2.   Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄), σύμφωνα με τις οποίες: “Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει”,
3.   Τις διατάξεις των άρθρων 37 - 39 του ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α΄),
4.   Τις διατάξεις του άρθρου 225 του N.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’), σύμφωνα με τις οποίες για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων, δεν απαιτείται έκδοση πράξης ελέγχου νομιμότητας,
5.   Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α ΄/7-6-2010), όπως ισχύουν,
6. Τον ΟΕΥ του Δήμου Ξάνθης, όπως δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1419/τ.Β΄/12.6.2013 ΦΕΚ και τροποποιήθηκε με τα με αριθμό 3217/τ.Β΄/14.9.2017 και 3095/τ.Β΄/1.8.2019 ΦΕΚ,
7.   Τη με αριθμό 932/25816/27-10-21 (ΑΔΑ:6Λ66ΩΚ8-ΜΘΣ) απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης, περί ορισμού Αντιδημάρχων.
8.   Τη με αριθμό 933/25817/27-10-21 (ΑΔΑ:Ψ4ΣΘΩΚ8-ΧΚΣ) απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους.
8.   Τη με αριθμό πρωτ. 13863/15-6-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης των αντίστοιχων πιστώσεων.
9.   Τη με αριθμό 216/10-06-2022(ΑΔΑ: 94ΓΒΩΚ8-1Κ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, περί έγκρισης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση αναγκών καθαριότητας,
10.  Τις ανάγκες λειτουργίας του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, κατά τη διάρκεια των μηνών που χρήζουν άδειες θέρους οι εργαζόμενοι στο Τμήμα αυτό και εξαιτίας συνταξιοδοτήσεων, μετατάξεων καθώς και αναρρωτικών αδειών.
Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη  έξι (6) υπαλλήλων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, για την κάλυψη των πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

     6       

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής

Δύο (2) μήνες

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.       Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών.
2.       Να έχουν τη φυσική υγεία και τη καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3.       Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).
 
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
     Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
  1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. Ειδικότερα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, υπολογιζόμενο με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω (σύμφωνα με το έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ. Α’/15-1-2021), έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν τον φορέα στον οποίο απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
  5. Βασικό τίτλο σπουδών (για τις ειδικότητες που απαιτείται).
 
Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης και στον χώρο του πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ξάνθης και θα συντασσόμενου πρακτικού ανάρτησης.
  
Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «Δημαρχείο Ξάνθης - Πλατεία Δημοκρατίας, Τ.Κ 67132, για το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, » (τηλ. επικοινωνίας : 2541-3-50814), έως και την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022.   Στην περίπτωση της αποστολής της αίτησης ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
 
Ε. ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αμέσως μετά την επιλογή των υποψηφίων.
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους της οικείας ειδικότητας.
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
1. Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου  206 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν, εξαιρείται των διαδικασιών έγκρισης της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.
2.  Κώλυμα  8μηνης απασχόλησης. Δεν  υπάρχει κώλυμα 8μηνης απασχόλησης, όταν ο  υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.3812/2009 (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού κ.α.).
3. Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της ως άνω σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.
 
Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ
 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   Ι.   ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ