ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Ξάνθη, 07 Δεκεμβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                      Αριθ. Πρωτ.: 29519
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
                
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια λογισμικού για τις Τεχνικές Υπηρεσίες και την Διεύθυνση Δόμησης»
Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια λογισμικού για τις Τεχνικές Υπηρεσίες και την Διεύθυνση Δόμησης», πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και επτά λεπτών του ευρώ με το Φ.Π.Α. (57.649,07 €).

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας

Ταχ. Κωδ.: 67132

Τηλ.: 2541350822

E-mail: ,

Ιστοσελίδα: http://www.cityofxanthi.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.cityofxanthi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικοί CPV:      

  • 48320000-7 {Πακέτα λογισμικού σχεδίασης και απεικόνισης},
  • 48321000-4 {Πακέτα λογισμικού σχεδίασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD)}

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια λογισμικού για τις Τεχνικές Υπηρεσίες και την Διεύθυνση Δόμησης» και αφορά την προμήθεια σχεδιαστικών και άλλων τεχνικών προγραμμάτων για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων Δόμησης και Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες.

  • ΟΜΑΔΑ Α: εκτιμώμενης αξίας 39.475,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 9.474,00 €
  • ΟΜΑΔΑ Β: εκτιμώμενης αξίας 776,48 € πλέον ΦΠΑ (24%) 186,36 €

  • ΟΜΑΔΑ Γ: εκτιμώμενης αξίας 1.040,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 249,60 €

  • ΟΜΑΔΑ Δ: εκτιμώμενης αξίας 5.199,70 € πλέον ΦΠΑ (24%) 1.247,93 €

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού εννιακοσίων είκοσι επτά ευρώ (927,00 €) για το σύνολο των ομάδων της σύμβασης.

Το επιμέρους ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της κάθε ομάδας ανέρχεται κατά περίπτωση ως ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ Α: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (789,00 €) επτακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Β: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (15,00 €) δέκα πέντε ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (20,00 €) είκοσι ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Δ: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (103,00 €) εκατόν τριών ευρώ.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες για την παράδοση των ειδών με τρία (3) έτη τεχνικής υποστήριξης, από την υπογραφή της σύμβασης.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

9. Υποδιαίρεση σε ομάδες: Η προμήθεια υποδιαιρείται σε τέσσερις (4) επιμέρους ομάδες και η υποβολή της προσφοράς αφορά το σύνολο της κάθε ομάδας ή και το σύνολο της προμήθειας.

 

10. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής που θα προκύπτει, από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της αναγραφόμενης τιμής ανά ομάδα (έκπτωση επί τοις εκατό, για κάθε ομάδα χωριστά, για μία ή και περισσότερες ομάδες, πάντα όμως για το σύνολο των προμηθειών της κάθε ομάδας) του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της με Αριθ. Π-3/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 04η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 8η Δεκεμβρίου 2021 και η ώρα έναρξης η 09:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 29η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και η ώρα λήξης 15:00΄.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ξάνθης. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 02.30.7134.04 (ΣΑΤΑ) (σύμφωνα με την με αριθ. 559/30-08-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου Ξάνθης) σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2021 και 2022 του Δήμου Ξάνθης.

15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)

Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα

Τηλέφωνο : +30 2132141216

Ε-mail :

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

17. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου http://www.cityofxanthi.gr, καθώς και σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες του νομού. Το κόστος δημοσίευσης στις τοπικές εφημερίδες, θα βαρύνει τον ανάδοχο ή τους αναδόχους αναλογικά.

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!