ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Ξάνθη, 25 Αυγούστου 2021
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                      Αριθ. Πρωτ.: 19396
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης - κίνησης και λιπαντικών»
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών», προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών του ευρώ με το Φ.Π.Α (1.830.862,65€).

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!