ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ξάνθη, 10 Μαΐου 2021
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 10207
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Δημιουργία σύγχρονου τεχνολογικά κέντρου τουριστικής υποδοχής για την πληροφόρηση των επισκεπτών της κοιλάδας Νέστου»
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό (κάτω των ορίων) με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Δημιουργία σύγχρονου τεχνολογικά κέντρου τουριστικής υποδοχής για την πληροφόρηση των επισκεπτών της κοιλάδας Νέστου», προϋπολογισμού εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα ενός ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ με το Φ.Π.Α (145.831,44€).

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!