ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ξάνθη, 9 Απριλίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 8195
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                      
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Ανάπτυξη-Επέκταση Συστήματος Υπόγειας Αποθήκευσης & Αποκομιδής Απορριμμάτων σε κοινόχρηστα σημεία του Δήμου Ξάνθης»
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό (κάτω των ορίων) με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Ανάπτυξη-Επέκταση Συστήματος Υπόγειας Αποθήκευσης & Αποκομιδής Απορριμμάτων σε κοινόχρηστα σημεία του Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα ενός ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών του ευρώ με το Φ.Π.Α (265.131,59€).

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!