ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "Μελέτη πεζογέφυρας & διαμόρφωσης  κόμβου σύνδεσης Παλιάς και Νέας Χρύσας"

 

Κατεβάστε πατώντας εδώ, τα παρακάτω:

  1. Προκήρυξη (περίληψη) διακήρυξης
  2. Διακήρυξη Δημοπρασίας
  3. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) (σε pdf και σε word)
  4. Τεύχη Σύμβασης (τεύχος τεκμηρίωσης σκοπιμότητας, τεύχος  τεχνικών δεδομένων με τα παραρτήματα Ι & ΙΙ, τεύχος απαιτούμενων μελετών, τεύχος  προεκτιμώμενων αμοιβών,  Συγγραφή Υποχρεώσεων)