ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ
Πλ Διοικητηρίου 1, 67132 Ξάνθη
Πληροφορίες : Μαρία Ντουλοπούλου
Τηλ: 2541022332
e-mail 
 
 
ΘΕΜΑ : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ Ε΄, ΣΤ΄ ΚΑΙ Η΄    
ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

1. Ο  Δήμος  Ξάνθης, προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ  Ε΄, ΣΤ΄ ΚΑΙ Η΄          ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ», με προϋπολογισμό 210.000,00  ΕΥΡΩ (με τη δαπάνη Φ.Π.Α.)  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) και με τους όρους που προβλέπονται στην αρ. 21/11-05-2020 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του  Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Ξάνθης, που είναι ο κύριος του έργου.  Το έργο συντίθεται από την κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 161.997,36 €, (δαπάνη εργασιών , ΓΕ & ΟΕ & απρόβλεπτα χωρίς αναθεώρηση, απολογιστικά και ΦΠΑ).

Χρηματοδότηση : Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΚΚΠΑΔΞ που προβλέπονται στον Κ.Α.Ε. 15-7311.01 του προϋπολογισμού του ΚΚΠΑΔΞ με CPV: 45343100-4.

2.Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών του τιμολογίου,  του άρθρου 95 παρ. 2(α)  του Ν. 4412/16 (ΚΔΕ). 

3. Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου (κάτω των ορίων) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Αρχής σύμφωνα με το αρ.πρωτ.3005/03-06-2019 έγγραφό της.

4. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης, στη διεύθυνση (www.cityofxanthi.gr).  Πληροφορίες για τον διαγωνισμό: : Ανδρέας Χατζής, τηλ. 2541070421, e-mail  και αναπληρωτής Χαράλαμπος Θεοδοσάκης, τηλ. 2541350823, e-mail ,  

5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.  

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής  των προσφορών ορίζεται η 17/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

6. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 24/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 από την Επιτροπή Διαγωνισμού στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.  

7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. , στην κατηγορία για  έργα ηλεκτρομηχανολογικά  και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με

την  Ένωση Προσαρτήματος  I  της ως άνω  Συμφωνίας,  καθώς  και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  3.387,00 € που πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.

9. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

10. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 6 μήνες. 

11. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης». 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΕΠΕΛΗΣ
 
Κατεβάστε τα συνημμένα αρχεία:
Anartitea1.rar (28MB)
Anartitea2.rar (20MB)