ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ξάνθη 29 Ιανουαρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                     Αρ. Πρωτ. :2784
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Πληρ. : Καλλιόπη Δ. Τζανόγλου
Ταχ.Δ/νση : Πλατεία Δημοκρατίας
ΤΚ 67132 Ξάνθη
Τηλ. :2541350803
Email:
 
Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη του:
- το άρθρο 77 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 και το άρθρο 7 του Ν.4623/19
-την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1/661/07.01.2020
Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.
Γενικά Προσόντα :
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες και δημότες Ξάνθης
  • Να μην έχουν κώλυμα διορισμού για λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 15 – 17 του ν. 3584/07
Τυπικά Προσόντα:
Πτυχίο Νομικής Πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής
Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου έως 10/02/2020.
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.
Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.
Η επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης θα γίνει με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Πρόσωπο που δεν συγκεντρώσει την ανωτέρω ειδική πλειοψηφία των 3/5, ούτε στην πρώτη, ούτε στην επαναληπτική ψηφοφορία, δεν μπορεί να επιλεγεί Συμπαραστάτης.
Συμπαραστάτης επιλέγεται αυτός που συγκεντρώσει στο πρόσωπό του τις ψήφους που αντιστοιχούν στην πλειοψηφία των 3/5 επί των πραγματικά παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που παρευρίσκονται κατά την έναρξη της ψηφοφορίας.
Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00-15.00, από τη Δ/νση Διοικητικών του Δήμου Ξάνθης. Αρμόδια κα Τζανόγλου Καλλιόπη.
Διεύθυνση: Δημαρχιακό Μέγαρο Πλατεία Δημοκρατίας 67132 Ξάνθη Τηλέφωνο 2541-3-50803.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».                                                        
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Χρ.Τσέπελης