ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΞΑΝΘΗ, 22 Απριλίου 2019
             ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
             ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                      Αριθ.Πρωτ.:9846
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
     ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ
     Πληροφορίες:Kατερίνα Μαυρομάτη
     Τηλέφωνο:2541350827
 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Διακηρύσσει ότι:
            Εκτίθεται σε πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται εντός του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ.) επί της οδού Βασ. Σοφίας 65, έκτασης 6,00 τ.μ. με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτατο μίσθωμα), το ποσό των 150,00 €.
 
            Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο, στην Πλατεία Δημοκρατίας, την 10η Μαϊου 2019 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.30 έως τις 11.00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (αρ.6/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).
            Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν μεταξύ άλλων γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού 180,00€ υπέρ του Δήμου, ποινικό μητρώο γενικής χρήσης, καθώς επίσης βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ταμείο του Δήμου Ξάνθης, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, αστυνομική ταυτότητα. Επίσης οφείλουν να παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα προσκομίσει: Βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ταμείο του Δήμου Ξάνθης, Αστυνομική Ταυτότητα, Φορολογική ενημερότητα.
            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των κατά περίπτωση υπολοίπων δικαιολογητικών συμμετοχής και των όρων της διακήρυξης από το Τμήμα Ταμείου & Εσόδων του Δήμου, (πλατεία Δημοκρατίας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης, καθώς και από την παρακάτω διεύθυνση
https://www.cityofxanthi.gr/enimerosi/nea/prokdiag, της ιστοσελίδας του Δήμου Ξάνθης.
 
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Κυριάκος Παπαδόπουλος
 
Κατεβάστε τη σχετική Διακήρυξη