ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ξάνθη 14 Ιανουαρίου 2019
Αρ. Πρωτ. 955
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης»

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού  ενενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών με το Φ.Π.Α (95.648,64€).

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας

Ταχ. Κωδ.: 67133

Τηλ.: 2514026355

Telefax: 2541026355

E-mail:

Ιστοσελίδα: http://www.cityofxanthi.gr

Κωδικός NUTS: EL 512

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.cityofxanthi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 2. Κωδικός CPV: 50711000-2 – 50710000-5
 3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512
 4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης».

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

ΟΜΑΔΑ A: Επισκευή και συντήρηση τοπικών κλιματιστικών μονάδων, εκτιμώμενης αξίας 15.078,40 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ B: Επισκευή και συντήρηση συστήματος κλιματισμού με δίκτυο  αεραγωγών, εκτιμώμενης αξίας 4.216,00 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Γ: Επισκευή και συντήρηση των τοπικών μονάδων fan- coil, εκτιμώμενης αξίας 6.844,80 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Δ: Επισκευή και συντήρηση Τηλεφωνικών Κέντρων και Συστημάτων  Επικοινωνίας (Τηλέφωνα, φαξ, διαδίκτυο κλπ), εκτιμώμενης αξίας 8.680,00 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Ε: Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, εκτιμώμενης αξίας 20.088,00 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ ΣΤ:         Επισκευή αντλιών εγκαταστάσεων ύδρευσης - αποχέτευσης, εκτιμώμενης αξίας 7.440,00 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Ζ: Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών  ζευγών (Η/Ζ) , εκτιμώμενης αξίας 9.721,60 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Η: Επισκευή μηχανισμών ελέγχου συρόμενων θυρών, εκτιμώμενης αξίας 1.240,00 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Θ: Επισκευή και συντήρηση των συστημάτων αυτόματων και ημιαυτόματων βυθιζόμενων μπαρών, εκτιμώμενης αξίας 11.179,84 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Ι:  Επισκευή και συντήρηση του υποσταθμού μέσης τάσης του κλειστού Αθλητικού Κέντρου «Φίλιππος Αμοιρίδης», εκτιμώμενης αξίας 6.820,00 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ ΙΑ:         Επισκευή και συντήρηση συστήματος εξαερισμού με δίκτυο  αεραγωγών, εκτιμώμενης αξίας 4.340,00 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του ΦΠΑ

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο με το 2% του εκτιμούμενου συνολικού προϋπολογισμού, ή της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί (Ομάδα), μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.

 1. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 2. Χρόνος παράδοσης – Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
 3. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
 4. Υποδιαίρεση σε ομάδες: Η υπηρεσία υποδιαιρείται σε έντεκα (11) επιμέρους ομάδες και η υποβολή της προσφοράς μπορεί να αφορά το σύνολο των ομάδων ή και κάποιες μόνο ομάδες.
 5. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: δεν υπάρχουν
 6. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
 7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 19η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 Και η ώρα έναρξης η 10:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 και η ώρα λήξης 15:00΄.
 8. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες
 9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 10. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ: 02.15.6264, 02.35.6264, 02.10.6262.03, 02.20.6262.02, 02.30.6262, 02.10.6261.01, 02.15.6261.01, του προϋπολογισμού 2018 & 2019 του Δήμου. Σχετική η υπ’ αριθ. 378/2018 απόφαση ανάληψη υποχρέωσης του Δημάρχου Ξάνθης για τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
 11. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 του Ν.4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. (άρθρο 360 παρ.2  του Ν.4412/2016) 

Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προαναφερόμενη προδικαστική προσφυγή. (άρθρο 360 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. (άρθρο 361 του Ν.4412/2016)

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. (άρθρο 363 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366. (άρθρο 364)

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν.4412/2016, καθώς και του ΠΔ 39/2017.

 1. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου http://www.cityofxanthi.gr, δημοσίευση της προκήρυξης, σε τρεις τοπικές εφημερίδες και σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Κυριάκος Παπαδόπουλος
Κατεβάστε τα απαραίτητα έγγραφα, πατώντας εδώ!