ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ξάνθη         27/06/2018
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                    Αρ. Πρωτ. : 18965
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ
Πληροφορίες :Ανδρέας Χατζής
Διεύθυνση : Πλ. Διοικητηρίου 1
  67132 Ξάνθη  
Τηλ.: 2541070421
e-mail :
 
ΘΕΜΑ : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :
      «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟ 14 (ΔΡΑΜΑΣ – ΞΑΝΘΗΣ) ΕΩΣ ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
 
 1. Ο Δήμος Ξάνθης, προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟ 14 (ΔΡΑΜΑΣ – ΞΑΝΘΗΣ) ΕΩΣ ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ» , με προϋπολογισμό 79.000,00  ΕΥΡΩ (με τη δαπάνη Φ.Π.Α.)  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) και με τους όρους που προβλέπονται στην αρ. 123/18-06-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης.  Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 63.323,05 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ & απρόβλεπτα χωρίς αναθεώρηση, απολογιστικά και ΦΠΑ).
Χρηματοδότηση : Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ, CPV: 45233221-4, Κ.Α.Ε. 02.30.7323.06 του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης
      2.Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών,  του άρθρου 95 παρ. 2(α)  του Ν. 4412/16 (ΚΔΕ).
 1. Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου (κάτω των ορίων) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., που δημοσιεύθηκε στην υπ’ αρ. 29ΕΣ/18-8-2017 απόφαση της Αρχής (ΦΕΚ Β’ 3074/6-9-2017).
 2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης, στη διεύθυνση (www.cityofxanthi.gr).  Πληροφορίες για το διαγωνισμό: Ανδρέας Χατζής, 2541070421, andreas.xatzis @cityofxanthi.gr
 1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Ως ημερομηνία λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31/08/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
 1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 07/09/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 από την Επιτροπή Διαγωνισμού στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. , στην κατηγορία για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την           Ένωση          Προσαρτήματος        I         της     ως      άνω    Συμφωνίας,    καθώς και  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.270,00 € και ισχύος τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 30/03/2019.
 2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης  της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 1. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 180 Η.Η. .
 2. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
 3. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης.
 
Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
α/α
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
  
Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα της Διακήρυξης (8.4 ΜΒ)