ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ημερομηνία: 10-05-2018
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ.: 13712
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
Πληροφορίες: Π. Καρακατσάνη
Τηλ.: 2541026355
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Προς όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς που έχουν ως αντικείμενο την προμήθεια ανταλλακτικών και περιφερειακών Η/Υ.
                     
    
Κατόπιν σύνταξης της με αριθμ. 2Α/2018 Μελέτης - Τεχνικής Έκθεσης της προμήθειας από τη Δ/νση Προγραμματισμού– Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ. 1743/15-01-2018 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια ανταλλακτικών και περιφερειακών Η/Υ.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την Δευτέρα 21/05/2018 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης - Γραφείο Πρωτοκόλλου - Πλατεία Δημοκρατίας, υπόψη Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών, στην οποία να υποβάλλετε:
  1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.
  2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
 
 
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
 
Κυριάκος Παπαδόπουλος
 
Συνημμένα:
Η με αριθμ. 2Α/2018 Μελέτη-Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης και το Έντυπο Τ.Ε.Υ.Δ