ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΞΑΝΘΗ, 7 Δεκεμβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   Αριθ. Πρωτ. 52275
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                         
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ                              
Πληροφορίες:Κατερίνα Μαυρομάτη
Τηλέφωνο:2541350827                                       

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τμήματος του υπαίθριου χώρου που βρίσκεται έμπροσθεν του κολυμβητηρίου  έκτασης 3.024 τ.μ. με σκοπό την προσωρινή εγκατάσταση ψυχαγωγικών μέσων (Λούνα Παρκ) κατά τη διάρκεια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών έτους 2018, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) 41.126€ ευρώ.

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από 17-1-2018 έως 25-02-2018.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο, στην Κεντρική Πλατεία, την 18η Δεκεμβρίου    2017 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00 έως 13.30 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ευρώ 4.112,60 € υπέρ του Δήμου, υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της διακήρυξης, πιστοποίηση καταλληλότητας όλων των μηχανημάτων που θα εγκαταστήσουν (2 ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας δηλαδή έως 15.12.2017), βεβαίωση περί μη οφειλής από το ταμείο του Δήμου Ξάνθης, φορολογική ενημερότητα, αστυνομική ταυτότητα καθώς επίσης βεβαίωση περί μη οφειλής από το ταμείο του Δήμου Ξάνθης, φορολογική ενημερότητα, υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της διακήρυξης και αντίγραφο

αστυνομικής ταυτότητας του εγγυητή τους, ο οποίος θα πρέπει να είναι παρών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται, από το Τμήμα Ταμείου & Εσόδων του Δήμου, (πλατεία Δημοκρατίας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης στη διαδρομή: www.cityofxanthi.gr/Ενημέρωση/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί).

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Δείτε τους όρους πατώντας εδώ!