ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ημερομηνία: 8-11-2017

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                           Αριθ. Πρωτ.: 47922

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Κ. Πεπονίδης

Τηλ.: 2541026355

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Προς όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς που έχουν ως αντικείμενο την υπηρεσία συντήρησης και επισκευής συστημάτων πυροπροστασίας κτιριακών εγκαταστάσεων.

 

Κατόπιν σύνταξης του με αριθ. Π-20/31-08-2017 τεύχους Μελέτης – Τεχνικών Προδιαγραφών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ. 37338/01-09-2017 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία «Ετήσιας συντήρησης – επισκευής συστημάτων πυροπροστασίας κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Ξάνθης».

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι και την Παρασκευή 17/11/2017 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης - πλατεία Δημοκρατίας, γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψη Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών, στην οποία να υποβάλλετε: 

  1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα την Τεχνική Έκθεση της υπηρεσίας.

  1. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
  2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνεται ρητά ότι η εν λόγω παροχή υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στο με αρθ. Π-20/2017 τεύχος Μελέτης – Τεχνικών Προδιαγραφών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.  

 

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης

Κυριάκος Παπαδόπουλος

Κατεβάστε τα απαραίτητα έγγραφα πατώντας εδώ!