ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΞΑΝΘΗ, 12 Σεπτεμβρίου  2017
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                  Αριθ.Πρωτ. 39032
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ
 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
 
Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου έκτασης 29,98τ.μ. στην Πλατεία Γαβριήλ Λαδά στην οδό Βασ. Κων/νου,  με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 1618,92€ (29,98τ.μ Χ 54,00€=1618,92€)

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο, στην Πλατεία Δημοκρατίας, την 25η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 13.30 μ.μ. έως τις 14.00 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει οριστεί σύμφωνα με την 347/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ευρώ 161,89 € υπέρ του Δήμου, ποινικό μητρώο γενικής χρήσης, καθώς επίσης  βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ταμείο του Δήμου Ξάνθης, φορολογική ενημερότητα, αστυνομική ταυτότητα δική τους και του εγγυητή τους, ο οποίος θα είναι παρόν.

Για να τους όρους της σχετικής διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ταμείου και Εσόδων του Δήμου, (πλατεία Δημοκρατίας τηλ. 2541350827 κ.Μαυρομάτη Κατερίνα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς  επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης (www.cityofxanthi.gr/Ενημέρωση/Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Κατεβάστε τους όρους της σχετικής διακήρυξης πατώντας εδώ!