ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ημερομηνία: 09-08-2017
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                   Αριθ. Πρωτ.: 34021
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Π. Καρακατσάνη
Τηλ.: 2541026355

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Προς όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και φιδοαπώθησης .

Κατόπιν σύνταξης της με αριθμ. Υ-2/20-07-2017 τεχνικής έκθεσης της υπηρεσίας από το Τμήμα Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ. 24616/14-06-2017 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και φιδοαπώθησης σε κτίρια και περιβάλλοντες χώρους κτιρίων του Δήμου Ξάνθης

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι και την Πέμπτη 17/08/2017 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης- Γραφείο Πρωτοκόλλου- Πλατεία Δημοκρατίας, υπόψη  Τμήματος  Λογιστηρίου & Προμηθειών, στην οποία να υποβάλλετε:

  1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.
  2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Κυριάκος Παπαδόπουλος

Κατεβάστε τα απαραίτητα έγγραφα πατώντα εδώ!