ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. 25410 26355
Αριθ. Πρωτ.: 29299/11-07-2017

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ Η/ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ε.Β.Υ.Σ.) ΤΟΥ ΤΕΒΑ» με θέμα: 1. (Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά) 2. (Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης σε γονείς για την ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη παιδιών).

 

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ Η/ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ε.Β.Υ.Σ.) ΤΟΥ ΤΕΒΑ», προϋπολογισμού 48.112,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης

Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας

Ταχ. Κωδ.: 67132

Τηλ.: 2514026355

Telefax: 2541026355

E-mail:

Ιστοσελίδα: http://www.cityofxanthi.gr

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.cityofxanthi.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 2. Κωδικοί CPV: 79951000-5
 3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: GR 112
 4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η σύμβαση αφορά την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ Η/ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ε.Β.Υ.Σ.) ΤΟΥ ΤΕΒΑ» με θέμα: 1. (Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά) 2. (Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης σε γονείς για την ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη παιδιών).
 5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 6. Χρόνος υλοποίησης: Η παράδοση των αποδεικτικών εγγράφων (παρουσιολόγια, φωτογραφίες, δημοσιεύσεις, εκθέσεις, βεβαιώσεις κλπ) και των υπηρεσιών, που αναφέρονται στις επιμέρους εργασίες των δύο ομάδων, θα γίνει για την κάθε ομάδα χωριστά, με την ολοκλήρωση τους και όχι πέραν της 31-12-2017.
 7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εταίροι της σύμπραξης που υλοποιεί το πρόγραμμα όπως ορίζει ο οδηγός εφαρμογής του προγράμματος (Οδηγός Εφαρμογής του Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 23-10-2015) και το πρωτόκολλο (25-06-2015 και 08-06-2016) συνεργασίας της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Ξάνθης.
 8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η υπηρεσία υποδιαιρείται σε δύο (2) επιμέρους τμήματα και η υποβολή της προσφοράς αφορά το σύνολο του κάθε είδους (για το ένα ή και για τα δύο).
 9. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Ότι αναφέρεται στην με αριθ. Υ-1/2017 Τεχνική Έκθεση.
 10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 28η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10:00 και η ώρα λήξης 10:30΄. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 11. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι μήνες
 12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ: 02.15.6474.02 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Ξάνθης (με την αριθ. 70/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης)
 14. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
 15. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου http://www.cityofxanthi.gr, επίσης σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4469/2017 (Α΄62) η προκήρυξη του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

 Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης

Κυριάκος Παπαδόπουλος

 Κατεβάστε τα απαραίτητα έγγραφα


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη