ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Ξάνθη, 29-12-2016
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                        Αριθ.Πρωτ. 50425
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

έχοντας υπόψη:

1. Την παρ.8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την  παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14.

2. Τις με  αριθ. 210 και 325/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

3. Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του συνοδευτικού μέτρου –Κοινωνικό Φροντιστήριο- στο πλαίσιο του Ε.Π.Ι «Επισιτιστική ή και υλική Βασική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)»  

4. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Ξάνθης, οικονομικού έτους 2016, στον Κ.Α. 02.15.6474.02 και την αντίστοιχη επίσης εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του 2017.

Ανακοινώνει

Την πρόθεση του Δήμου Ξάνθης να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών της υλοποίησης του συνοδευτικού μέτρου Κοινωνικά Φροντιστήρια, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστική ή και υλική Βασική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους  (ΤΕΒΑ)»  

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν εξ (6) άτομα των παρακάτω  ειδικοτήτων, μέχρι 31/12/2017:

Α) Δύο καθηγητές φιλόλογοι

Β) Δύο καθηγητές μαθηματικοί

Γ) Ένας καθηγητής φυσικός

Δ)Ένας καθηγητής χημείας  

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Προσόν ορίζεται το απαιτούμενο, κατά περίπτωση, για τη θέση καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών

  2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

  3. Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)

  4. Πιστοποιητικό Γέννησης

  5. Βιογραφικό Σημείωμα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ορφέως & Αντίκα γωνία, Ξάνθη (Τμήμα Δ/κων Υπηρεσιών), τηλέφωνα επικοινωνίας: 2541350803, 2541083240, 2541028398.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 29/12/2016 έως και 9/1/2017.

 

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος