ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΞΑΝΘΗ, 8 Δεκεμβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. 47138
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ   
Πληροφορίες:Μόσχου Στέλλα
Τηλέφωνο:2541350827   


ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τμήματος του υπαίθριου χώρου που βρίσκεται έμπροσθεν του κολυμβητηρίου  έκτασης 3.024 τ.μ. με σκοπό την προσωρινή εγκατάσταση ψυχαγωγικών μέσων (Λούνα Παρκ) κατά τη διάρκεια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών έτους 2017, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) 35.000,00 ευρώ.

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης θα αρχίσει με την υπογραφή του συμφωνητικού και θα λήξει στις 05-03-2017.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο, στην Κεντρική Πλατεία, την 19η Δεκεμβρίου    2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μ.μ. έως 13.30 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ευρώ 3.500,00 € υπέρ του Δήμου, πιστοποίηση καταλληλότητας όλων των μηχανημάτων, καθώς επίσης βεβαίωση περί μη οφειλής από το ταμείο του Δήμου Ξάνθης, φορολογική ενημερότητα, αστυνομική ταυτότητα δική τους και του εγγυητή τους, ο οποίος θα είναι παρόν.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Τμήμα Ταμείου και Εσόδων του Δήμου,(Πλατεία Δημοκρατίας τηλ.2541350827 κ. Μόσχου Στέλλα) των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση   κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης :(www.cityofxanthi.gr).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Κατεβάστε την απόφαση με την κατάρτιση των όρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΞΑΝΘΗ, 8 Δεκεμβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ      Αριθ. Πρωτ. 47138
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ
Πληροφορίες:Μόσχου Στέλλα Τηλέφωνο:2541350827
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τμήματος του υπαίθριου χώρου που βρίσκεται έμπροσθεν του κολυμβητηρίου  έκτασης 3.024 τ.μ. με σκοπό την προσωρινή εγκατάσταση ψυχαγωγικών μέσων (Λούνα Παρκ) κατά τη διάρκεια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών έτους 2017, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) 35.000,00 ευρώ. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης θα αρχίσει με την υπογραφή του συμφωνητικού και θα λήξει στις 05-03-2017. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο, στην Κεντρική Πλατεία, την 19η Δεκεμβρίου    2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μ.μ. έως 13.30 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ευρώ 3.500,00 € υπέρ του Δήμου, πιστοποίηση καταλληλότητας όλων των μηχανημάτων, καθώς επίσης βεβαίωση περί μη οφειλής από το ταμείο του Δήμου Ξάνθης, φορολογική ενημερότητα, αστυνομική ταυτότητα δική τους και του εγγυητή τους, ο οποίος θα είναι παρόν. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Τμήμα Ταμείου και Εσόδων του Δήμου,(Πλατεία Δημοκρατίας τηλ.2541350827 κ. Μόσχου Στέλλα) των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση   κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης :(www.cityofxanthi.gr). Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ