ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ:25410 26355

Αριθμ. Πρωτ: 28045

 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ H Σ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμος Ξάνθης προκηρύσσει Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (χαμηλότερη τιμή), για την παρακάτω προμήθεια:

1. «Προμήθεια ειδών υγιεινής – υδραυλικών εγκαταστάσεων & εγκαταστάσεων εξωτερικών δικτύων ύδατος έτους 2016»

Συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (€: 72.391,94) συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις  9 του μηνός Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη στα Γραφεία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Δημοκρατίας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής τις ακόλουθες ώρες:

1. «Προμήθεια ειδών υγιεινής – υδραυλικών εγκαταστάσεων & εγκαταστάσεων εξωτερικών δικτύων ύδατος έτους 2016»

Ώρα 10.00 – 10.30 (ώρα λήξης προσφορών)

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται αντιπρόσωποι, εισαγωγείς, έμποροι, επιχειρηματίες συναφών ειδών.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο με το 2% του εκτιμούμενου προϋπολογισμού, μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης Λεοναρδοπούλου & Θ. Δούκα τηλ. 25410 26355 (πληροφορίες κ. Κυριάκος Πεπονίδης), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ξάνθη 25 Ιουλίου 2016

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη