ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Ξάνθη, 18 Ιουλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                               Αριθμ. Πρωτ: 26897

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                           

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Πολ. Καρακατσάνη

Τηλ:25410 26355

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ξάνθης καλεί τις επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την εμπορία και τοποθέτηση υλικών περίφραξης να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, εφόσον επιθυμούν να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες μας, για την προμήθεια υλικών συντήρησης και βελτίωσης περίφραξης Δημ. Κοιμητηρίου Ξάνθης.

Οι ενδιαφερόμενοι σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της  παρούσας  θα  πρέπει να  απευθυνθούν στο Γραφείο  Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης προκειμένου να παραλάβουν την Τεχνική Έκθεση που αφορά την ανωτέρω προμήθεια προσκομίζοντας το πιστοποιητικό εγγραφής τους στο οικείο Επιμελητήριο από το οποίο να  πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη