ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ξάνθη, 13 Ιουλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 Αριθ. Πρωτ.: 26424

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

               

Τμήμα Λογιστηρίου και Προμηθειών

 

Πληροφορίες:

Πεπονίδης Κυριάκος

 

Ταχ. Δ/νση    :

Λεοναρδοπούλου & Θ. Δούκα

67100- Ξάνθη

 

Τηλέφωνο κ Fax     :

2541026355

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΘΕΜΑ: Σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια ειδών επιπλοποιίας – ξυλουργείου και λοιπών παρεμφερών ειδών»

Ο Δήμος Ξάνθης καλεί τις κατηγορίες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εμπορία των ειδών επιπλοποιίας – ξυλουργείου και λοιπών παρεμφερών ειδών, να παραλάβουν το τεύχος Τεχνικής Έκθεσης (Ενδεικτικό Προϋπολογισμό), και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, εφόσον επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση προμήθειας, με το Δήμο Ξάνθης, σχετικά με την προμήθεια ειδών επιπλοποιίας – ξυλουργείου και λοιπών παρεμφερών ειδών για το έτος 2016.

Απαραίτητα προσόντα:

1)   Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος σχετικό με την παραπάνω προμήθεια.

2)   Οικονομική Προσφορά που θα εκφράζεται σε ευρώ λαμβάνοντας υπόψη τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της Τεχνικής Έκθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κ. Κυριάκο Πεπονίδη, προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα.

Κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει η χαμηλότερη τιμή συνολικά.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη