ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΞΑΝΘΗ,   18 Δεκεμβρίου   2015

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 59302

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου

Τηλέφωνο:2541350827

Email:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

1. Αγκόρτζα Απόστολο

2. Γκιρτζίκη Αλεξία

3. Κίρατζη Ερκάν

4. Τριανταφυλλίδη Κων/νο

5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη

6. Βασιλούδη Ηλία

7. Φανουράκη Εμμανουήλ

8. Μπαντάκ Σιαμπάν

 

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την  23η   Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 

Θέμα 1ο : Συγκρότηση των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και εξέτασης ενστάσεων για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες, που αφορούν το έτος 2016 (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).

Θέμα 2ο :Κήρυξη άγονου του διαγωνισμού για την «Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης χώρων πρασίνου και παιδικών χαρών Δήμου Ξάνθης» και επαναδημοσίευση ή μη της σχετικής διακήρυξης (Εισηγήτρια: Πολυξένη Καρακατσάνη).

Θέμα 3ο :Εξέταση ένστασης και κατακύρωση του διαγωνισμού «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2016   (Εισηγήτρια:Πολυξένη Καρακατσάνη).

Θέμα 4ο :Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων και λέβητα στο 13ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης» (Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά).

Θέμα 5ο : Έγκριση παράτασης απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (Εισηγητής: Πλάτωνας Χατζηδημητρίου).

Θέμα 6ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (Εισηγητής: Γουναρίδης Γεώργιος).

Θέμα 7ο :Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (Εισηγήτρια: Βασιλική Μεταξά).

Θέμα 8:   Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής (Εισηγητής:Πλάτωνας Χατζηδημητρίου)

Θέμα 9ο :Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015 (Εισηγήτρια:Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 10ο :Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015 (Εισηγήτρια:Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 11ο :Απόδοση παγίας προκαταβολής (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα)

Θέμα 12ο :Εξουσιοδότηση για παράσταση δε δικαστήριο στις 21-03-2016 ενώπιον Ειρηνοδικείου Ξάνθης (Εισηγήτρια :Ελένη Χατζηλιάδου).

Θέμα 13ο :Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 04-12-2015 ενώπιον Εφετείου Θράκης (Εισηγήτρια:Ελένη Χατζηλιάδου).

Θέμα 14ο : Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 11 Μαΐου 2016 ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (Εισηγήτης Ιωάννης Λάμπρου).

Θέμα 15ο :Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 8 Ιουνίου 2016 ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια:Ελένη Χατζηλιάδου).

Θέμα 16ο :Εξουσιοδότηση για άσκηση αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Εισηγήτρια:Ελένη Χατζηλιάδου).

Θέμα 17ο :     Εγκρίσεις μετακίνησης υπαλλήλων (Εισηγήτρια: Όλγα Γαλάνη).

Θέμα 18ο :Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 245/2015 (ορθή επανάληψη) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητής :Μελέτης Τερζόγλου)

 

Ο Πρόεδρος

 

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος

Δήμαρχος Ξάνθης


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη