ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ                                          Ξάνθη, 8-8-2022
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                            Αριθ.Πρωτ.: 18795
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 2541350819
Email:
 
 
Θέμα : «Ορισμός Αναπληρωτή Προέδρου Κοινότητας Ξάνθης».
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
             
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου τής  Κοινότητας Ξάνθης, έχοντας υπόψη:                                        
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ 87/07.06.2010τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκαν από εκείνες του άρθρου 80 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ133/19.07.2018 τ.Α') κι εκ νέου από αυτές του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 (Φ.Ε.Κ. 134/09.08.2019 τ.Α'), αναφορικά με τον Πρόεδρο του συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, σύμφωνα με τις οποίες "όταν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ασκεί μέλος του συμβουλίου της κοινότητας, που ορίζεται από αυτόν ως αναπληρωτής του".
  2. Την υπ' αριθμ. 88/59846/21.08.2019) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.) σχετικά με τη λειτουργία Κοινοτήτων, από την οποία προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας ορίζει με Πράξη τον αναπληρωτή του.
  3. Την υπ’ αριθμ. 19/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των  δημοτικών και κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019.
  4. Το από 25/08/2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας των δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων του Δήμου Ξάνθης.
  5. Την αναγκαιότητα εύρυθμης λειτουργίας της εν λόγω Κοινότητας.

Αποφασίζει

Ορίζει ως αναπληρωτή του Προέδρου, το μέλος του Συμβουλίου τής Κοινότητας Ξάνθης, κ. Δημήτριο Αντώνογλου τού Στεφάνου.
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί κατά το πλήρες περιεχόμενό της στο Δημαρχείο (έδρα Κοινότητας), στο πρόγραμμα διαύγεια καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.       
Η παρούσα ισχύει μέχρι την τροποποίησή της ή την ανάκλησή της κι όχι πέραν της 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης της θητείας του Συμβουλίου).
                                                                                             
Ο Πρόεδρος της  Κοινότητας Ξάνθης
Κωνσταντίνος Χασάπης

Κατεβάστε την απόφαση από την ΔΙΑΥΓΕΙΑ