ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Ξάνθη 15/06/2020
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                  
ΞΑΝΘΗ T.K 67100                                     Αριθ.πρωτ: 13662
Ταχ. Δ/νση :Πλατεία Δημοκρατίας
Πληρ: Βασιλική Μεταξά
Τηλ.: 2541350827-2541350825
FAX: 2541350824                                                       
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 

Σας γνωρίζουμε ότι:

Με την αριθμό 62/03-06-2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης αποφασίστηκε η «Απαλλαγή καταβολής τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις του Δήμου Ξάνθης δεν έκαναν χρήση αυτού λόγω διακοπής ή περιορισμού της λειτουργίας τους κατόπιν επιβολής περιοριστικών μέτρων εξάπλωσης του COVID-19».

Προκειμένου να χορηγηθεί η ανωτέρω απαλλαγή, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το συνημμένο σχέδιο αίτησης καθώς και να προσκομίσετε τα αναφερόμενα επ’ αυτού δικαιολογητικά.

Η αίτησή σας καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δύναται να αποσταλούν ηλεκτρονική διεύθυνση

 

Ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης
 
Κατεβάστε εδώ την αίτηση