ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Ξάνθη, 25 Φεβρουαρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ   
Δ/ΝΣΗ  Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
& ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Τηλέφωνα: 25413 50828 & 25413 50813

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους πωλητές υπαίθριου εμπορίου ότι αναρτήθηκε σήμερα  Δεύτερα 25-2-2019, στο Δημοτικό Κατάστημα Ξάνθης ο Κατάλογος Συμμετεχόντων πωλητών στην εμποροπανήγυρη για τις Θρακικές Λαογραφικές Εορτές 2019. Οι επιλεγέντες πωλητές θα πρέπει να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου Ξάνθης, προκειμένου να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 25-2-2019 έως Παρασκευή 01 Μαρτίου 2019.  

Η είσπραξη του ανωτέρω τέλους θα γίνεται με τους εξής τρόπους:  

(α) στο Ταμείο του Δήμου Ξάνθης με κατάθεση τραπεζικής επιταγής ή με κάρτα μέσω τερματικού (POS) το αργότερο έως την Παρασκευή 01 Μαρτίου 2019 και ώρα 09:00 π.μ. έως 14: 00 μ.μ.  και

(β)  με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Ξάνθης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΙΒΑΝ: GR28 0172 3520 0053 5200 4488 107 όπου πρέπει να αναγράφεται ως αιτιολογία: ΘΛΕ 2019 και τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα. Η ανωτέρω κατάθεση πρέπει να εμφανιστεί στον λογαριασμό του Δήμου Ξάνθης το αργότερο έως την Παρασκευή 01 Μαρτίου 2019 και ώρα 14: 30 μ.μ. (Σας ενημερώνουμε ότι μεταφορές από την Τράπεζα Πειραιώς εμφανίζονται στο Δήμο Ξάνθης άμεσα. Μεταφορές από άλλα πιστωτικά ιδρύματα εμφανίζονται στο Δήμο Ξάνθης εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών).

Η χρέωση της κάθε διαθέσιμης θέσης θα γίνει σύμφωνα με την αριθμ. 295/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, ως εξής:

Για τους μικροπωλητές δημότες Δήμου Ξάνθης (θέσεις 4,00μ x 2,00μ): 310,00 € 

Για τους μικροπωλητές δημότες Δήμου Ξάνθης (θέσεις 6,00μ x 2,00μ): 465,00 €

Για τους μικροπωλητές δημότες άλλων Δήμων (θέσεις 4,00μ x 2,00μ): 488,00 €

Για τους μικροπωλητές δημότες άλλων Δήμων (θέσεις 6,00μ x 2,00μ): 732,00 €

Για τους κατόχους καντίνας: 310,00 €

Τονίζουμε ότι για τη χορήγηση της έγκρισης συμμετοχής και τη συμμετοχή στην κλήρωση των θέσεων  απαραίτητη θα είναι η προσκόμιση του διπλότυπου είσπραξης από το Ταμείο του Δήμου Ξάνθης.

Στις περιπτώσεις πωλητών υπαίθριου εμπορίου που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ) του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και των οποίων η πράξη έγκρισης ένταξης δεν έχει ανακληθεί, προκειμένου τα προβλεπόμενα τέλη να μειωθούν κατά το ήμισυ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4497/17, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προσκομισθεί στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων το αργότερο έως την Παρασκευή 01 Μαρτίου 2019, Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι είναι ενταγμένος στο ΚΕΑ και ότι δεν έχει ανακληθεί η πράξη έγκρισης ένταξης σε αυτό, αναγράφοντας τον αριθμό άδειας υπαίθριου εμπορίου που είναι κάτοχος, τον αριθμό της πράξης έγκρισης ένταξης στο ΚΕΑ, του αριθμό ΑΦΜ και τον αριθμό ΑΜΚΑ. (συνημμένα σχετικό υπόδειγμα)

Η σχετική αίτηση –υπεύθυνη δήλωση ένταξης ΚΕΑ πρέπει να κατατεθεί  μαζί με την κατάθεση των τελών στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ξάνθης αυτοπροσώπως ή εναλλακτικά μπορεί να αποσταλεί θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή:

α) στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail):  και

β) Στον Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 25410 75220 & 25413 50824

Επιπλέον, οι πωλητές που θα κάνουν χρήση της μείωσης ΚΕΑ πρέπει να προσκομίσουν στην υπηρεσία αντίγραφο της πράξης έγκρισης ένταξης τους στο ΚΕΑ κατά την ημέρα άφιξής τους.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε:

Στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δήμου Ξάνθης στα τηλέφωνα: 25413 50828 και 25413 50813 και

Στο Ταμείο του Δήμου Ξάνθης τηλ. 25413 50811 και 25413 50525.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΜΒΑΡΔΕΑΣ

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ:

1. Συμμετέχοντες - Πάγκοι

2. Συμμετέχοντες - Καντίνες

3. Υπεύθυνη δήλωση ΚΕΑ


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη