Δ Ε Λ Τ Ι Ο     Τ Υ ΠΟ Υ

       Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. 1/2018/8-1-2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και την ΑΔΑ:6ΞΥΝ465ΧΘ7-69Ξ, που αφορά την έναρξη του νέου προγράμματος λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών, το Γραφείο Δημοτολογίων από τις 12-1-2018 και ώρα 15:00 μ.μ έως και την 21-1-2018 και ώρα 15:00 μ.μ δεν θα εκδίδει πιστοποιητικά και δε θα καταχωρούνται μεταβολές.

 

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Παπαδόπουλος


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη