Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτρ. στις 05/04/2022

Κατηγορία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
Ημερομηνία
5/4/2022 09:30
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ξάνθη 1-4-2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ                                     Αριθμ.πρωτ.7572
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:              
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
 4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 5. Ελευθεριάδη Απόστολο
 6. Ιγιαννίδη Στέφανο
 7. Καλογερή Γεώργιο
 8. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.:  Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 5 Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-3819718.06.2021-ΦΕΚ-266018.06.2021-τεύχος-Β, 932/96599/29-12-2021  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 Τ. β΄) και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις

 1. Έγκριση του από 21/03/2022 πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης που αφορά την ανάθεση σύμβασης με τίτλο «Έκτακτος έλεγχος από γραφείο ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτικό γραφείο ελεγκτών – λογιστών» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 2. Έγκριση του από 23-3-2022 πρακτικού αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού: «Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού σε Δημόσιους Χώρους του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 3. Έγκριση του από 24-3-2022 πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού: «Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού σε Δημόσιους Χώρους του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 4. Έγκριση του από 28-3-2022 πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης» - εργολαβία «Αποκατάσταση Διαγραμμίσεων του Οδικού Δικτύου Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Ιωάννης Λάππας, Πρόεδρος Επιτροπής)
 5. Έγκριση του από 31-3-2022 πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τεχνικών έργων οδού, αποκατάσταση ζημιών και βελτίωση βατότητας οδικών τμημάτων του Δήμου Ξάνθης» εργολαβία «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» (εισηγητής Ιωάννης Λάππας, Πρόεδρος Επιτροπής)
 6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης ως εταίρου στην υποβολή πρότασης, στο πλαίσιο πρόσκλησης του Προγράμματος «Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 7. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και των όρων αυτού του έργου «Πολιτιστικές διαδρομές στην Παλιά Πόλη Ξάνθης» προϋπολογισμού 191.403,92 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)
 8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών του έργου «Πολιτιστικές διαδρομές στην Παλιά Πόλη Ξάνθης» προϋπολογισμού 191.403,92 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)
 9. Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2022 – Πλήρωση μίας από τις εγκριθείσες θέσεις από επιλαχόντα προηγούμενης προκήρυξης και καθορισμός πρόσθετων προσόντων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)
 10. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)
 11. Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των Δημοτικών καταστημάτων Δ' και ΣΤ. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)
 12. Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων 24Α, 25 και 27 της Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)
 13. Ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων, δημοτικών οδών, εγκαταλειμμένων ιδιωτικών οικοπέδων και περιφερειακών νεκροταφείων» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 14. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, για σκοπούς μετακίνησης του Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 
 

Όλες οι ημερομηνίες

 • 5/4/2022 09:30

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31