ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 
Από το αριθ.13/28-7-2010 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
 
Αριθ.απόφασης 365        
                                        
Περίληψη
 
Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τιμών στάθμευσης των οχημάτωνγια την εκμετάλλευση του υπόγειου Δημοτικού parking από το Δήμο, και ανάκληση της αριθμ.795/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Καταρχήν λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του υπογείου σταθμού στάθμευσης αυτοκινήτων (δημοτικού parking) στην οδό Κων/νου Μπένη με διενέργεια δημοπρασίας»
 
Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 28 Ιουλίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.31873/23-7-2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Φιλίππου Φίλιππο για να συζητήσει για να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθούν.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 22 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Φιλίππου Φίλιππος (Πρόεδρος)      1) Δαλάτση Ειρήνη
2) Αγκόρτσας Απόστολος                   2) Ανταμπούφης Νικόλαος
3) Μπαντάκ Χουσεΐν                          3) Ξυνίδης Αθανάσιος
4) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος                        4) Σερραίος Ευστράτιος
5) Θεοδωρίδης Αναστάσιος                5) Παπαδόπουλος Νικόλαος
6) Καλογερής Κρίτων                         που δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση
7) Καραγιαννίδου-Πατσατζή Σοφία     αν και νόμιμα προσκλήθηκαν
8) Κυριακίδης Αλέξανδρος
9) Κωνσταντινίδης Λεωνίδας
10) Μελισσόπουλος Σάββας
11) Μούρκας Χρήστος
12) Μπεκτές Σαμπρή
13)Τσέπελης Εμμανουήλ
14)Τοπ Ισμέτ
15) Παπασταματίου Γεώργιος
16) Πούλιος Χρήστος
17) Πατσίδου Δέσποινα
18) Μαλκότς Χασάν
19) Χασάν ογλού Φερτούν
20) Χρηστίδης Ιωάννης
21) Φανουράκης Εμμανουήλ
22) Φωτιάδης Νικόλαος
 
Γίνεται μνεία ότι ο δ.σ. Καλογερής Κρίτων αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά το 7ο θέμα, ο δ.σ. Μαλκότς Χασάν, μετά     το 14ο θέμα & ο δ.σ Μελισσόπουλος Σάββας μετά το 8ο θέμα.
 
(Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ)
 
Ο Πρόεδρος Φιλίππου Φίλιππος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθ.πρωτ.31429/19-7-2010 εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης, σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τιμών στάθμευσης των οχημάτων για την εκμετάλλευση του υπόγειου Δημοτικού parking από το Δήμο, και ανάκληση της αριθμ.795/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Καταρχήν λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του υπογείου σταθμού στάθμευσης αυτοκινήτων (δημοτικού parking) στην οδό Κων/νου Μπένη με διενέργεια δημοπρασίας»
 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του οι διατάξεις του άρθρου 79-1 παρ. α4 και 2 του Ν. 3463/06, την 28990/2-7-10 εισήγηση του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών., την αρίθμ.225/9-7-2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τιμών στάθμευσης των οχημάτων για την εκμετάλλευση του υπόγειου Δημοτικού parking από το Δήμο ως εξής:
 
ΩΡΕΣ
ΧΡΕΩΣΗ (ΕΥΡΩ)
1
0,75 €
2
1,50 €
3
2,00 €
4
2,50 €
5
3,00 €
6
3,50 €
7
4,00 €
8
4,50 €
9
5,00 €
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
8,00 €
ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΡΤΑ
60,00 €
 
Γίνεται μνεία ότι τα έσοδα που θα προκύψουν θα εγγραφούν με αναμόρφωση στον Κ.Α 06.00.0431.01 «Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης» του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2010 και η λογιστική παρακολούθηση του parking θα τηρείται από τον υπάλληλο του Δήμου Ξάνθης κ. Θεοδοσάκη Χαράλαμπο σε βιβλία εσόδων -εξόδων Β κατηγορίας.
Β) Την ανάκληση της αριθμ.795/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Καταρχήν λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του υπογείου σταθμού στάθμευσης αυτοκινήτων (δημοτικού parking) στην οδό Κων/νου Μπένη με διενέργεια δημοπρασίας»
…………………………………………………………………………………………………………….
 Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
      Ο Πρόεδρος                                             Τα μέλη
Φιλίππου Φίλιππος                                       (Ακολουθούν υπογραφές)
      (Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 2-8-2010
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
α/α
 
Γαλάνη Όλγα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.