ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία – Άννα
Τηλ: 2541024432
Email:

Ξάνθη 10-3-2010
Αριθ. Πρωτ: 10381


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:
1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
5) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 16 Μαρτίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο: Απολογισμός Θρακικών Λαογραφικών Εορτών έτους 2010
ΘΕΜΑ 2ο: Έκφραση γνώμης για τον καθορισμό τιμήματος παραχώρησης οικοπέδων στον χώρο του πρώην εργοστασίου ΔΕΡΑΣ (εισηγητής Παπαδόπουλος Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος)
ΘΕΜΑ 3ο: Συμμετοχή ή μη του Δήμου Ξάνθης στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Ν. Ξάνθης (εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)
ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ειδών κτηνιατρείου, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης και εξέτασης ενστάσεων για προμήθεια ειδών κτηνιατρείου, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου ως μέλους Επιτροπής για τον προσδιορισμό της εν ζωή αξίας ζώου και του αναπληρωτή του (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 7ο: Συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 8ο: Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (εισηγήτρια Τζανόγλου Καλιόπη)
ΘΕΜΑ 9ο: Οικονομική ενίσχυση πολιτιστικού συλλόγου Κυπρίων Ν. Ξάνθης (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 10ο: Οικονομική ενίσχυση αθλητικού συλλόγου (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 11ο: Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου και ημερήσιας αποζημίωσης (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 13ο: Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων του Δήμου Ξάνθης στην Στέγη Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης «Κων/νος Μπένης» (εισηγήτρια Οκταποδά Μαρία)
ΘΕΜΑ 14ο: Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση καταστήματος λιανικού εμπορίου (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)
ΘΕΜΑ 15ο: Συμπλήρωση & τροποποίηση της αριθμ.678/09 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά: «Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Ξάνθης (Δ.Ε.Α.Ξ.) σε κοινωφελή δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ξάνθης» (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)
ΘΕΜΑ 16ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση του αρίθμ.1/2010 πρακτικού της Επιτροπής για τον καθορισμό χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Δημοκρατίας (θέμα εξ αναβολής) (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 17ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μείωση ορίων ταχύτητας επί της οδού Βενιζέλου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 18ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απόρριψη αιτήματος χορήγησης τριών (3) θέσεων στάθμευσης στη Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης επί της οδού Μπρωκούμη 30 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 19ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απόρριψη αιτήματος χορήγησης θέσης στάθμευσης στη Μιχαηλίδου Χριστίνα επί της οδού Θεσσαλονίκης 22 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 20ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την χορήγησης θέσης στάθμευσης για Άτομα με ειδικές ανάγκες επί της οδού Σαρανταπόρου 54 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 21ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τη μερική τροποποίηση της 125/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά: «Έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τη χρήση κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 22ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον καθορισμό θέσεων περιπτέρων (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 23ο: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 (έργα ΣΑΤΑ) και διάθεση σχετικών ποσών (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση αγοράς μικρού φορτηγού για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων στην Π. Μορσίνη» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «ασφαλτοστρώσεις στους οικισμούς Μορσίνης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «ασφαλτοστρώσεις στον οικισμό Πετροχωρίου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Καθαιρέσεις στην Παλιά Πόλη» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων» εργολαβία: «Συντήρηση κτιρίου Στέγης Γραμμάτων & Καλών Τεχνών» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων» εργολαβία: «Επισκευή στέγης στο 9ο Δημοτικό σχολείο» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων» εργολαβία: «Κατασκευή διαχωριστικών στο δημοτικό κτίριο της οδού Βενιζέλου 30» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φρεατίων οδών Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εγγειοβελτιωτικών έργων» εργολαβία: «Συντήρηση αγροτικών δρόμων στο δημοτικό διαμέρισμα Λεύκης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση δρόμων Τ.Δ. Ευμοίρου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη & διαμόρφωση δρόμων στη Χρύσα» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση παράτασης περαίωσης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρώματος τμημάτων οδών Κλεμανσώ & Μιαούλη» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση παράτασης περαίωσης προθεσμίας του έργου: «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Διαμόρφωση οδού Ε. Λάμπρου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση παράτασης περαίωσης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων» εργολαβία: «ανακαίνιση χρωματισμών» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή 4ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή 5ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή 6ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή 8ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή 9ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή 10ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή 11ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή 12ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή 13ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή 16ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή 17ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Μ. Ευμοίρου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Πετροχωρίου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 6ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 7ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 13ου – 19ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 14ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 15ου – 20ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Ευμοίρου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009, της Σχολικής Εφορία 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 2ου – 3ου Γυμνασίου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 64ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 4ου – 6ου Γυμνασίου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 65ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου – 4ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 1ου ΕΠΑΛ – 2ου ΣΕΚ – ΙΕΚ Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.