ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                      Ξάνθη 22-1-2010                 
Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία – Άννα              Αριθ. Πρωτ: 3352
Τηλ:2541024432
Email:
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ:
1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
5) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
 
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 27 Ιανουαρίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:
 
ΘΕΜΑ 1ο:       Προκαταρτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του έργου «Δακτύλιος Ξάνθης στον κάθετο άξονα 70 (Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα) της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ (εισηγητής Τερζόγλου Μελέτης)
ΘΕΜΑ 2ο:       Συμπλήρωση της αριθμ.696/09 απόφασης η οποία αφορά την υπαγωγή οφειλετών του Δήμου στις ρυθμίσεις της παρ.2 του άρθρου 63 του Ν.3801/09 (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)
ΘΕΜΑ 3ο:       Κατανομή επιχορηγήσεων Νομικών Προσώπων 2010 (εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλειος)
ΘΕΜΑ 4ο:       Ορισμός ενός (1) δημοτικού συμβούλου και του αναπληρωτή του ως Προέδρου – μέλους της Επιτροπής Παραλαβής προμηθειών του Δήμου σύμφωνα με το Π28/80 (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 5ο:       Εκλογή νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ξάνθης (ΒΠΣΔΞ) (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 6ο:       Αντικατάσταση παραιτηθέντα δημοτικού συμβούλου από την Επιτροπή «για την σύνταξη σχεδίων κανονισμών λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής» (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 7ο:       Αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου Ξάνθης σε Ανώνυμες Εταιρίες (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 8ο:       Ορισμός μελών Επιτροπής για τη βεβαίωση της καλής εκτέλεσης εργασίας (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)
ΘΕΜΑ 9ο:       Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και εξέτασης ενστάσεων για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαφόρων οχημάτων και μηχανημάτων σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2010 (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)
ΘΕΜΑ 10ο:     Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2010 (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)
ΘΕΜΑ 11ο:     Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαφόρων οχημάτων και μηχανημάτων σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2010 (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)
ΘΕΜΑ 12ο:     Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών αξιολόγησης προσφορών και εξέτασης ενστάσεων σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2010 (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)
ΘΕΜΑ 13ο:     Καθορισμός εκ νέου ανωτάτων ορίων χρεώσεων από όργανα του Δήμου που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)
ΘΕΜΑ 14ο:     Έγκριση της αριθμ.51/09 απόφασης του ΔΣ των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών Δήμου Ξάνθης η οποία αφορά «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού» (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 15ο:     Έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 16ο:     Τροποποίηση της αριθμ.54/07 η οποία αφορά «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 17ο:     Τροποποίηση της αριθμ.57/07 η οποία αφορά «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 4ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 18ο:     Τροποποίηση της αριθμ.64/07 η οποία αφορά «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 11ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 19ο:     Τροποποίηση της αριθμ.65/07 η οποία αφορά «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 12ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 20ο:     Τροποποίηση της αριθμ.397/08 η οποία αφορά «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 21ο:     Τροποποίηση της αριθμ.81/07 η οποία αφορά «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 7ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 22ο:     Τροποποίηση της αριθμ.86/07 η οποία αφορά «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 12ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 23ο:     Τροποποίηση της αριθμ.88/07 η οποία αφορά «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 15ου & 20ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 24ο:     Τροποποίηση της αριθμ.96/07 η οποία αφορά «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 25ο:     Τροποποίηση της αριθμ.265/08 η οποία αφορά «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 26ο:     Τροποποίηση της αριθμ.100/07 η οποία αφορά «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 8ου Γυμνασίου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 27ο:     Τροποποίηση της αριθμ.101/07 η οποία αφορά «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 1ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 28ο:     Τροποποίηση της αριθμ.259/08 η οποία αφορά «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 3ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 29ο:     Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 12ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 30ο:     Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 8ου Γυμνασίου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 31ο:     Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 1ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 32ο:     Εκλογή αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 33ο:     Εκλογή αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 15ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 34ο:     Εκλογή αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 35ο:     Εκλογή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 36ο:     Εκλογή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 7ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 37ο:     Εκλογή αναπληρωτή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 4ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 38ο:     Εκλογή αναπληρωτή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 11ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 39ο:     Εκλογή αναπληρωτή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 40ο:     Εκλογή αναπληρωτή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 12ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 41ο:     Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 3ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 42ο:     Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 15ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 43ο:     Έγκριση απολογισμού έτους 2009 της Σχολικής Εφορίας 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 44ο:     Έγκριση απολογισμού έτους 2009 της Σχολικής Εφορίας 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 45ο:     Έγκριση απολογισμού έτους 2009 της Σχολικής Εφορίας Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μορσίνης Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 46ο:     Απευθείας ανάθεση έργων στη ΔΕΗ Ξάνθης (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 47ο:     Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση & Διαμόρφωση οδών συνοικισμού Ρέμβης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 48ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Έργα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εγγειοβελτιωτικών έργω» εργολαβία: «Διανοίξεις διαμορφώσεις αγροτικών δρόμων στο ΔΔ Ευμοίρου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 49ο:     Έγκριση μελέτης: Σύνταξη κτηματογραφικών διαγραμμάτων & κτηματολογικών πινάκων περιοχής Δροσερού Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 50ο:     Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απόρριψη του αιτήματος της Αποστολοπούλου Κυριακής για χορήγηση μιας (1) θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ στις Νέες Εργατικές Κατοικίες 88 (εισηγητής Καλογερής Κρίτων Αντιπρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 51ο:     Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή αιτήματος της Α΄ΔΟΥ Ξάνθης για χορήγηση μιας (1) θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην πάροδο Μεσολογγίου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 52ο:     Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή αιτήματος του Εγκίν Ντελή Χασάν για απαγόρευση στάσης & στάθμευσης έμπροσθεν των χώρων στάθμευσης στην οικοδομή που βρίσκεται στην οδό Κλεμανσώ και Βελισαρίου 85 (εισηγητής Καλογερής Κρίτων Αντιπρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 53ο:     Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση του αρίθμ.1/2010 πρακτικού της Επιτροπής για τον καθορισμό χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Δημοκρατίας (εισηγητής Καλογερής Κρίτων Αντιπρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 54ο:     Αντικατάσταση παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους της επιτροπής εκκαθάρισης αρχείων της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης Επιτροπής (εισηγήτρια Κιουμουρτζιάν Ζαμπέλ)
ΘΕΜΑ 55ο:     Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου «Διαμόρφωση δημοτικής έκτασης στη Χρύσα» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 56ο:     Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου «Διαμορφώσεις αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Ασφαλτόστρωση δρόμου στον Η΄ παιδικό» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 57ο:     Οικονομική ενίσχυση του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ξάνθης (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 58ο:     Οικονομική ενίσχυση Αθλητικού Συλλόγου Ξάνθης (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 59ο:     Οικονομική ενίσχυση απόρων (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 60ο:     Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 του ΚΑΠΗ Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 61ο:     Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού & Αθλητικού Συλλόγου Λεύκης Ξάνθης «Οι πρωτοπόροι» (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.