ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ξάνθη, 7 Ιανουαρίου 2010
Αριθ.Πρωτ. :

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ αριθ. 4


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 86,87,88 και 89 του Ν. 3463/06 όπως ισχύουν σήμερα.
2. Την απογραφή του έτους 2001 από όπου προκύπτει ότι ο πληθυσμός του Δήμου Ξάνθης είναι μεγαλύτερος των 40.000 κατοίκων .
3. Την με αριθ. 279/2006 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 121 και 122 του Ν. 3484/2007 περί κύρωσης του κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων .
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου .

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Ξάνθης για το χρονικό διάστημα από 11/1/2010 έως 31/12/2010, την Δημοτική Σύμβουλο Καραγιαννίδου Σοφία του Γεωργίου και μεταβιβάζουμε σ’ αυτήν τις παρακάτω αρμοδιότητες :

Προΐσταται και διευθύνει α) τη Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών , β) το τμήμα Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου και γ) το Γραφείο
Κοινωνικής Πολιτικής και Εκπαίδευσης του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών  της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για όλες τις
αρμοδιότητές του , εκτός αυτών που αναφέρονται στα Ν.Π.Δ.Δ. και τις Επιχειρήσεις  του Δήμου , σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου , υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο και ασκεί καθήκοντα πειθαρχικού προϊσταμένου .
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 3463/06 σε μία τουλάχιστον εφημερίδα και να κοινοποιηθεί στη Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Ξάνθης . Επίσης να κοινοποιηθεί στον οριζόμενο, τις υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου για να λάβουν γνώση .

Παραθέτουμε δείγμα υπογραφής της  Αντιδημάρχου Καραγιαννίδου Σοφίας

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 

 

 

 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.