ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Ξάνθη, 7 Ιανουαρίου 2010
Αριθ.Πρωτ. :

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ αριθ. 3

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 86,87,88 και 89 του Ν. 3463/06 όπως ισχύουν σήμερα.
2. Την απογραφή του έτους 2001 από όπου προκύπτει ότι ο πληθυσμός του Δήμου Ξάνθης είναι μεγαλύτερος των 40.000 κατοίκων .
3. Την με αριθ. 279/2006 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 121 και 122 του Ν. 3484/2007 περί κύρωσης του κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων .
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου .

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Ξάνθης για το χρονικό διάστημα από 11/1/2010 έως 31/12/2010, τον Δημοτικό Σύμβουλο Κωνσταντινίδη Λεωνίδα του Μιχαήλ και μεταβιβάζουμε σ’ αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1) Την χορήγηση αδειών χρήσης πεζοδρομίων, οδών ,πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.
2) Την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και την χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων σ΄ αυτά.
3) Προΐσταται και διευθύνει α) το γραφείο Πολιτικής Προστασίας και εκπροσωπεί το Δήμο Ξάνθης στο Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο , β) τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας και γ) το Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών του Τμήματος Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο και ασκεί καθήκοντα πειθαρχικού προϊσταμένου .
4) Αναπληρώνει το Δήμαρχο , όταν αυτός και ο Αντιδήμαρχος που ορίσθηκε ως αναπληρωτής του Δημάρχου απουσιάζουν , στα καθήκοντα που προβλέπονται από το Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06) και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο .
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 3463/06 σε μία τουλάχιστον εφημερίδα και να κοινοποιηθεί στη Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Ξάνθης .
Επίσης να κοινοποιηθεί στον οριζόμενο, τις υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου για να λάβουν γνώση .

Παραθέτουμε δείγμα υπογραφής του Αντιδημάρχου Κωνσταντινίδη Λεωνίδα.

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.