ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Ξάνθη, 7 Ιανουαρίου 2010
Αριθ.Πρωτ. :

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ αριθ. 3

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 86,87,88 και 89 του Ν. 3463/06 όπως ισχύουν σήμερα.
2. Την απογραφή του έτους 2001 από όπου προκύπτει ότι ο πληθυσμός του Δήμου Ξάνθης είναι μεγαλύτερος των 40.000 κατοίκων .
3. Την με αριθ. 279/2006 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 121 και 122 του Ν. 3484/2007 περί κύρωσης του κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων .
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου .

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Ξάνθης για το χρονικό διάστημα από 11/1/2010 έως 31/12/2010, τον Δημοτικό Σύμβουλο Κωνσταντινίδη Λεωνίδα του Μιχαήλ και μεταβιβάζουμε σ’ αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1) Την χορήγηση αδειών χρήσης πεζοδρομίων, οδών ,πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.
2) Την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και την χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων σ΄ αυτά.
3) Προΐσταται και διευθύνει α) το γραφείο Πολιτικής Προστασίας και εκπροσωπεί το Δήμο Ξάνθης στο Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο , β) τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας και γ) το Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών του Τμήματος Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο και ασκεί καθήκοντα πειθαρχικού προϊσταμένου .
4) Αναπληρώνει το Δήμαρχο , όταν αυτός και ο Αντιδήμαρχος που ορίσθηκε ως αναπληρωτής του Δημάρχου απουσιάζουν , στα καθήκοντα που προβλέπονται από το Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06) και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο .
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 3463/06 σε μία τουλάχιστον εφημερίδα και να κοινοποιηθεί στη Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Ξάνθης .
Επίσης να κοινοποιηθεί στον οριζόμενο, τις υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου για να λάβουν γνώση .

Παραθέτουμε δείγμα υπογραφής του Αντιδημάρχου Κωνσταντινίδη Λεωνίδα.

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.