ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Ξάνθη , 7 Ιανουαρίου 2010
Αριθ.Πρωτ. :

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ αριθ. 2

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
 

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 86,87,88 και 89 του Ν. 3463/06 .
2. Την απογραφή του έτους 2001 από όπου προκύπτει ότι ο πληθυσμός του Δήμου Ξάνθης είναι μεγαλύτερος των 40.000 κατοίκων .
3.Την με αριθ. 279/2006 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής .
4. Τις διατάξεις των άρθρων 121 και 122 του Ν. 3484/2007 περί κύρωσης του κώδικα  κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων .
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου .

 


Απ ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Ξάνθης για το χρονικό διάστημα από 11/1/2010 έως 31/12/2010, τον Δημοτικό Σύμβουλο Παπασταματίου Γεώργιο του Αποστόλου
και μεταβιβάζουμε σ’ αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες :
1) Αναπληρώνει τον Δήμαρχο κατά το χρόνο απουσίας του , στα καθήκοντα που προβλέπονται από το Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06) και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο .
2) Προΐσταται και διευθύνει όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης Διοικητικών και  Οικονομικών Υπηρεσιών για όλες τις αρμοδιότητές τους , εκτός εκείνων , η άσκηση των οποίων έχει μεταβιβασθεί σε άλλους Αντιδημάρχους με απόφαση Δημάρχου , υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο και ασκεί καθήκοντα πειθαρχικού προϊσταμένου .
3) Εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό και τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές όλου του προσωπικού του Δήμου .
4) Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα  πληρωμής των δαπανών , οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου .
5) Τελεί τους πολιτικούς γάμους .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 3463/2006 σε μία τουλάχιστον εφημερίδα και να κοινοποιηθεί στη Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
Επίσης να κοινοποιηθεί στον οριζόμενο, τις υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου για να λάβουν γνώση .

Παραθέτουμε δείγμα υπογραφής του  Αντιδημάρχου Παπασταματίου Γεωργίου

 

 

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

 

 

 

 


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.