ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Ξάνθη , 7 Ιανουαρίου 2010
Αριθ.Πρωτ. :

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ αριθ. 2

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
 

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 86,87,88 και 89 του Ν. 3463/06 .
2. Την απογραφή του έτους 2001 από όπου προκύπτει ότι ο πληθυσμός του Δήμου Ξάνθης είναι μεγαλύτερος των 40.000 κατοίκων .
3.Την με αριθ. 279/2006 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής .
4. Τις διατάξεις των άρθρων 121 και 122 του Ν. 3484/2007 περί κύρωσης του κώδικα  κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων .
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου .

 


Απ ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Ξάνθης για το χρονικό διάστημα από 11/1/2010 έως 31/12/2010, τον Δημοτικό Σύμβουλο Παπασταματίου Γεώργιο του Αποστόλου
και μεταβιβάζουμε σ’ αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες :
1) Αναπληρώνει τον Δήμαρχο κατά το χρόνο απουσίας του , στα καθήκοντα που προβλέπονται από το Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06) και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο .
2) Προΐσταται και διευθύνει όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης Διοικητικών και  Οικονομικών Υπηρεσιών για όλες τις αρμοδιότητές τους , εκτός εκείνων , η άσκηση των οποίων έχει μεταβιβασθεί σε άλλους Αντιδημάρχους με απόφαση Δημάρχου , υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο και ασκεί καθήκοντα πειθαρχικού προϊσταμένου .
3) Εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό και τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές όλου του προσωπικού του Δήμου .
4) Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα  πληρωμής των δαπανών , οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου .
5) Τελεί τους πολιτικούς γάμους .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 3463/2006 σε μία τουλάχιστον εφημερίδα και να κοινοποιηθεί στη Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
Επίσης να κοινοποιηθεί στον οριζόμενο, τις υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου για να λάβουν γνώση .

Παραθέτουμε δείγμα υπογραφής του  Αντιδημάρχου Παπασταματίου Γεωργίου

 

 

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

 

 

 

 


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.