ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Όλγα Γαλάνη

Τηλ: 2541024432

Email:

Ξάνθη 28-1-2009

Αριθ. Πρωτ: 3849

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.

3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Ευμοίρου και Κιμμερίων.

4) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων.

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 2 Φεβρουαρίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009. (Εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλης)

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της με αρ. 1/09 απόφασης του Δ.Σ. των Βρεφονηπιακών-Παιδικών Σταθμών Δήμου Ξάνθης περί ψήφισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 3ο: Γνωμοδότηση περί σύσταση νέας ενορίας «Νεοφανών Μαρτύρων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης». (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου σε επιτροπή. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 5ο: Οικονομική ενίσχυση σωματείου «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 3ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 5ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μορσίνης Ξάνθης. (Εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 9ου -18ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 1ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική επιτροπή 8ου Γυμνασίου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 4ου- 6ου Γυμνασίου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή του 7ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή του 1ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 12ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 17ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων Ξάνθης. (Εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 22ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009 και διάθεση των αντίστοιχων ποσών. (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 23ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009 (έργα ΣΑΤΑ) και διάθεση των αντίστοιχων ποσών. (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 24ο: Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 7ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 25ο: Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» εργολαβία: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ» (Εισηγήτρια Μανά

Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΛΕΚΗΤΟΥ & ΑΣΚΥΡΩΝ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» εργολαβία: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ Κ.Α.Π.Η. ΧΡΥΣΑΣ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» εργολαβία:

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΚΙΜΜΕΡΙΑ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» εργολαβία: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΙΝΔΑΡΟΥ & ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 35ο: Καθορισμός οριογραμμών κοίτης Κόσυνθου. (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 36ο: Απευθείας ανάθεση έργων στη ΔΕΗ Ξάνθης. (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 37ο: Απαλλαγή των προσαυξήσεων του ΡΕΪΖΗ ΑΧΙΛΛΕΑ. (Εισηγήτρια Μίλκογλου Παναγιώτα)

ΘΕΜΑ 38ο: Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης του αριθ. 53 καταστήματος στη δημοτική αγορά. (Εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ 39ο: Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών του Παχόπουλου Πλάτων, κατοίκου Ξάνθης, λόγω δικαίωσης της από 30-12-2003 προσφυγής του από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής. (Εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχαήλ)

ΘΕΜΑ 40ο: Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα (Εισηγήτρια Καραμόσχου Ελένη)

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση αγορά και κυκλοφορίας ενός Τζιπ για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης. (Εισηγητής Πετρόπουλος Δημήτρης)

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. ΣΤΗ ΧΡΥΣΑ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 43ο: Πλήρωση οργανικών θέσεων έκτακτου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας. (Εισηγήτρια Τζανόγλου Καλλιόπη).

ΘΕΜΑ 44ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης και του αναπληρωτή του στην επιτροπή «Περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων και άλλες διατάξεις» (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 45ο: Αποδοχή τροποποίησης ένταξης πράξης με τίτλο: «Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου Ξάνθης», μέτρο 2.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας. (Εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)

ΘΕΜΑ 46ο: Αποδοχή τρίτης τροποποίησης όρων ένταξης έργου με τίτλο: «Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για τη Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση στο Δήμο Ξάνθης», μέτρο 5.1. του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας. (Εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ Κ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.