ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Όλγα Γαλάνη

Τηλ: 2541024432

Email:

Ξάνθη 18 Ιουλίου 2008

Αριθ. Πρωτ: 35326

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.

3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Ευμοίρου και Κιμμερίων.

4) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων.

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 23 Ιουλίου 2008 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο: Απ’ ευθείας Ανάθεση στην Αμιγή Επιχείρηση της Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ξάνθης, (Ενέργεια- Περιβάλλον-Ανάπτυξη Ε.Π.Α.), της Σύνταξης μελέτης για τη δημιουργία «Δημοτικού γραφείου ενημέρωσης για την απασχόληση». (Εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης και του αναπληρωτή του στο Β/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων Θεάτρων. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της με αριθμό 28/2008 απόφασης του Δ.Σ. των Βρεφονηπιακών - Παιδικών Σταθμών Δήμου Ξάνθης περί έγκρισης απολογιστικού πίνακα οικονομικού έτους 2007. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της με αριθμό 29/2008 απόφασης του Δ.Σ. των Βρεφονηπιακών - Παιδικών Σταθμών Δήμου Ξάνθης περί έγκρισης αποδόσεων λογαριασμών οικονομικού έτους 2007. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της με αριθμό 31/2008 απόφασης του Δ.Σ. των Βρεφονηπιακών - Παιδικών Σταθμών Δήμου Ξάνθης περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της με αριθμό 32/2008 απόφασης του Δ.Σ. των Βρεφονηπιακών - Παιδικών Σταθμών Δήμου Ξάνθης περί υπογραφής τριμερούς προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Β.Π.Σ.Δ.Ξ., του Δήμου Ξάνθης και της Ε.Α.Π.Α.Ξ. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της με αριθμό 22/2008 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Άθλησης του Δήμου Ξάνθης περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της με αριθμό 27/2008 απόφασης __________του Δ.Σ. του Οργανισμού Άθλησης Δήμου Ξάνθης περί υπογραφής τριμερούς προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Οργανισμού Άθλησης Δήμου Ξάνθης, του Δήμου Ξάνθης και της Ε.Α.Π.Α.Ξ. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της με αριθμό 31/2008 απόφασης του Δ.Σ του Οργανισμού Άθλησης Δήμου Ξάνθης περί έγκρισης απολογισμού Ο.Α.Δ.Ξ. έτους 2007. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 10ο: Καθορισμός χώρου και χρόνου διεξαγωγής της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2007. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 12ο: Οικονομική ενίσχυση Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Ν. Ξάνθης. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 13ο: Οικονομική ενίσχυση απόρου. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 14ο: Οικονομική ενίσχυση απόρου. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 15ο: Οικονομική ενίσχυση Λυκείου Ελληνίδων Ξάνθης (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 16ο: Οικονομική ενίσχυση Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Σωματείου ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 17ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης, του ΚΑΠΗ Δήμου Ξάνθης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Ξάνθης. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 18ο: Ορισμός μελών επιτροπής για τη βεβαίωση της καλής εκτέλεσης εργασιών (άρθρο 64 Π.Δ. 28/80). (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 19ο: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 20ο: Συγκρότηση επιτροπών Διενέργειας διαγωνισμών, Αξιολόγησης προσφορών και εξέτασης ενστάσεων προμηθειών, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 21ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008 (Εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλης)

ΘΕΜΑ 22ο: Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντος. (Εισηγήτρια Παντζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ 23ο: Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης του με αριθμό Β΄ διαμερίσματος - καταστήματος της δημοτικής αγοράς. (Εισηγήτρια Παντζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ 24ο: Περί επιβολής δικαιώματος χρήσεως βοσκήσιμων τόπων έτους 2008 (Εισηγήτρια Παντζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ 25ο: Επανάληψη της με αριθμό 105/12-6-1979 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης «περί καθορισμού της αγοραίας αξίας προσκυρούμενων δημοτικών ακινήτων» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης για την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου. (Εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

ΘΕΜΑ 26ο: Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης σχετικά με την παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης του Δημοσίου στην εταιρία «Αλέξανδρος Καραμητσίδης και Σια Ο.Ε.» (Εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

ΘΕΜΑ 27ο: Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον συνοικισμό 12 Αποστόλων & Ρέμβης. (Εισηγήτρια Γαλάνη Όλγα)

ΘΕΜΑ 28ο: Περί κυκλοφορικών ρυθμίσεων στις οδούς που υλοποιείται το έργο: «Ενοποίηση πλατειών και χώρων πρασίνου κέντρου πόλεως Ξάνθης» (Εισηγήτρια Γαλάνη Όλγα)

ΘΕΜΑ 29ο: Περί αλλαγής θέσεων στάσης - στάθμευσης ταξί – αστικών - ΚΤΕΛ (Εισηγήτρια Γαλάνη Όλγα)

ΘΕΜΑ 30ο: Περί τοποθέτησης δύο πινακίδων επί της οδού Δημοκρίτου (Εισηγήτρια Γαλάνη Όλγα)

ΘΕΜΑ 31ο: Περί απαγόρευσης στάσης & στάθμευσης έμπροσθεν του χώρου στάθμευσης του Δικαστικού Μεγάρου στην οδό Μιχ. Βόγδου (Εισηγήτρια Γαλάνη Όλγα)

ΘΕΜΑ 32ο: Περί απαγόρευσης στάσης & στάθμευσης στην πάροδο Αντίκα 27. (ΑΜΕΑ) (Εισηγήτρια Γαλάνη Όλγα)

ΘΕΜΑ 33ο: Περί μη χορήγησης θέσης στάθμευσης στον χώρο του παζαριού για το Ζ.Μ.Χ. 6448 υπηρεσιακό αυτοκίνητο. (Εισηγήτρια Γαλάνη Όλγα)

ΘΕΜΑ 34ο: Περί απαγόρευσης στάσης & στάθμευσης επί της οδού Ηφαίστου 5. (Εισηγήτρια Γαλάνη Όλγα)

ΘΕΜΑ 35ο: Περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δροσερό. (Εισηγήτρια Γαλάνη Όλγα)

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση 1ου Α.Π. & 1ου Π.Κ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΛΕΜΑΝΣΩ &

ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση 3ου Α.Π. του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 39ο: Οριστική παραλαβή της μελέτης: «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ & ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΔΟΥ Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ» (Εισηγήτρια Μανά

Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» εργολαβία: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗΣ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση 1ου Α.Π. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΔΟΥ Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ PARKING ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ» Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Εργολαβία: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση αγοράς και κυκλοφορίας ενός ειδικού Συρμού οχημάτων – Τρενάκι (Εισηγητής Πετρόπουλος Δημήτρης)

ΘΕΜΑ 48ο: Ίδρυση Περιφερειακού Εμπορικού Πάρκου (Κατάστημα Λιανικού Εμπορίου) σύμφωνα με τον Ν.3377/05 (Εισηγήτρια Καραμόσχου Ελένη)

ΘΕΜΑ 49ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (Εισηγήτρια Καραμόσχου Ελένη)

ΘΕΜΑ 50ο: Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα (Εισηγήτρια Καραμόσχου Ελένη)

ΘΕΜΑ 51ο: Σύσταση Επιτροπής για την επεξεργασία του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ξάνθης ενόψει της τροποποίησης του (Εισηγήτρια Ζαμπέλ Κιουμουρτζιάν)

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση ή μη της με αριθμό 168/2008 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. με θέμα «Επιβολή έκτακτης εισφοράς για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εκτέλεσης των έργων της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.(Εισηγήτρια Ταραρά Χρυσούλα)

ΘΕΜΑ 53ο: Συμβιβασμός και κατάργηση δίκης επί της με αριθμό 100/2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, που αφορά καταβολή αποζημίωσης σε ρυμοτομούμενα τμήματα του σχεδίου Πόλης της Ξάνθης. (Εισηγητής Δημήτριος Αναστασιάδης)

ΘΕΜΑ 54ο: Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 55ο: Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή του, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 56ο: Εκλογή Αντιπροέδρου και Αναπληρωτήτου, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 57ο: Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 6ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 58ο: Εκλογή Προέδρου και αναπληρωτή του, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 6ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 59ο: Εκλογή Αντιπροέδρου και αναπληρωτή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 6ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 60ο: Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή 13ου -19ου Δημοτικών Σχολείων Ξάνθης» (Εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 61ο: Εκλογή Προέδρου και αναπληρωτή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 13ου -19ου Δημοτικών Σχολείων Ξάνθης» (Εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 62ο: Εκλογή Αντιπροέδρου και αναπληρωτή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 13ου - 19ου Δημοτικών Σχολείων Ξάνθης» (Εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 63ο: Δέσμευση χώρου Στάθμευσης αυτοκινήτου για την επέκταση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης ή του Νομίμου Αναπληρωτή του για την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής Πράξης. (Εισηγητής Δημήτριος Αναστασιάδης)

ΘΕΜΑ 64ο: Παραχώρηση στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (ΟΣΚ) του ακινήτου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης για την επέκταση του κτιριακού συγκροτήματος. (Εισηγητής Δημήτριος Αναστασιάδης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ Κ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ__


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.