ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Ξάνθη, 27-8-2013

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                      Αριθ. Πρωτ: 48678

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η αρ. 949

 

Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμό 817/42571/24-07-2013 απόφασης του Δημάρχου Ξάνθης με θέμα «Αναπλήρωση προϊσταμένων».

                                        

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3584/07.

2. Τον ΟΕΥ του Δήμου Ξάνθης, όπως ψηφίσθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 1419/τ.Β/12-6-2013)

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

4. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-

βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

5. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 87 του Ν. 3839/2010, σύμφωνα με τις οποίες αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας έως την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αναπλήρωσης προϊσταμένων.

6. Τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 3905/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 σύμφωνα με τις οποίες η διαδικασία και τα κριτήρια του ν. 3839/2010 εφαρμόζονται και για την επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού

7. Τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.

8. Τη με αριθμό 817/42571/24-07-2013 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης.

 

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Τροποποιούμε τη με αριθμό 817/42571/24-07-2013 προγενέστερη απόφασή μας ως εξής:

Ορίζουμε αναπληρωτές προϊσταμένους οργανικών μονάδων στο Δήμο Ξάνθης τους:

  1. Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημάρχου: Μήτσου Ελισσάβετ, κλάδου ΤΕ17 Διοικ.-Λογιστικού, με βαθμό Γ’.
  2. Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας: Κρασούλη Ηλία, κλάδου ΠΕ23, με βαθμό Γ’.
  3. Γενική Διεύθυνση: Σπανού Μαρία, Κλάδου ΠΕ1-Διοικητικού, με βαθμό Β’.
  4. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: Λάππα Ελένη, κλάδου ΠΕ1- Διοικητικού, με βαθμό Β’.

Α) Τμήμα Διοικητικών: Βαρελτζίδη Μιχαήλ, κλάδου ΔΕ1 – Διοικητικού, με βαθμό Β’.

Β) Τμήμα Αδειοδοτήσεων και εμπορικών δραστηριοτήτων: Γκαϊτατζή Ξανθή, κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Κατεύθυνσης, με βαθμό Δ’.

Γ) Τμήμα Αστικής Κατάστασης: Μπασματζή Σοφία, κλάδου ΔΕ1- Διοικητικού, με βαθμό Γ’.

5. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Ζολώτα Αργύριο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ’.

 Α) Τμήμα Ταμείου και Εσόδων: Μεταξά Βασιλική, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ’.

Β) Τμήμα Λογιστηρίου και Προμηθειών: Χατζηβασιλείου Βασίλειο, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β’.

6. Διεύθυνση  Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής: Παυλίδη Πέτρο, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Γ’.

Α) Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Διαφάνειας: Μακρή Ελένη,  κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Β’.

Β) Τμήμα Πληροφορικής: Χατζητουλούση Αντώνιο, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με βαθμό Γ’.

7. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής: Συμεωνίδου Παρθενόπη, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με βαθμό Β’.

Α) Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και Προστασίας: Παυλίδη Σάββα, κλάδου ΠΕ Ηλεκτρ.- Μηχαν. Μηχανικών, με βαθμό Β’.

Β) Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης: Ευστρατιάδη Αντώνιο, κλάδου ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας, με βαθμό Γ’.

Γ) Τμήμα Πρασίνου: Μπαμπάτσο Αθανάσιο, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων, με βαθμό Γ’.

8. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών:  Μανά Αικατερίνη, κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, με βαθμό Γ’.

Α) Τμήμα Μελετών έργων Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών: Τερζόγλου Μελέτιο, κλάδου ΠΕ πολιτικών μηχανικών, με βαθμό Β

Β) Τμήμα Μελετών έργων κτιριακών, ενεργειακών και υπαίθριων χώρων: Αβραμίδη Χαράλαμπο, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Β’.

Γ) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό: Πανταζή Ελένη, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Β’.

Δ) Τμήμα Συντηρήσεων Υποδομών: Κηπουρό Αλέξανδρο, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με βαθμό Δ’.

9. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού: Χρυσαφίδη Σωτήριο, κλάδου ΠΕ Διοικ. Οικον., με βαθμό Β’.

Α) Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής: Σχούλη Στέργιο, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ’.

Β) Τμήμα Αθλητισμού: Πανδρακλάκη Αθανάσιο, κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με βαθμό Ε’.

10.Διευθυνση ΚΕΠ: Κιουμουρτζιαν Ζαμπέλ, κλάδου ΠΕ1- Διοικητικού, με βαθμό Β’.

Α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών: Νικολάου Μαρίνα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ’.

Β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης: Ταραρά Χρυσούλα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Β’.

11. Διεύθυνση Δόμησης: Νικολόπουλο Νικόλαο, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με βαθμό Β’.

Α) Τμήμα Αδειών: Θεοδωρόπουλο Αθανάσιο, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων μηχανικών, με βαθμό Γ

Β) Τμήμα Πολεοδομικών και Χωροταξικών Εφαρμογών: Χατζηκωνσταντίνου Δωροθέα, κλάδου ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών, με βαθμό Δ’.

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την έκδοσή της και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Κοινοποείται:                                                              O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

1.κ. Μπέη Αικατερίνη

2. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Υπηρεσίας

Δόμησης Δήμου Ξάνθης κ. Νικολόπουλο

3. Αντιδήμαρχο Δήμου Ξάνθης

κ. Σπυριδόπουλο

4. Εκκαθαριστή Αποδοχών                                       ΜΙΧΑΗΛ Χ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.