ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Όλγα Γαλάνη

Τηλ: 2541024432

Email:

Ξάνθη 5-6-2008

Αριθ. Πρωτ: 26853

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

 

1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

 

2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.

 

3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Ευμοίρου και Κιμμερίων.

 

4) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων.

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 9 Ιουνίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, σε τακτι-

 

κή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και

 

στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω

 

θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση και ψήφιση του στρατηγικού σχεδιασμού και του επιχειρησιακού προ-

 

γράμματος του Δήμου Ξάνθης 2008-2010. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μι-

 

χαήλ Στυλιανίδης)

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» και της

 

συμπληρωματικής σύμβασης με τον αντίστοιχο τίτλο. (Εισηγήτρια Αικατερίνη

 

Μανά)

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

 

ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡ-

 

ΓΟΥ». (Εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 3ου Α.Π. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ &

 

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ». (Εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩ-

 

ΡΟΥΣ». (Εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ.

 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ ΔΡΟΣΕΡΟΥ». (Εισηγήτρια Αι-

 

κατερίνη Μανά)

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ

 

& ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΧΡΥΣΑ». (Εισηγήτρια Αικατερίνη Μα-

 

νά)

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του Α΄ σταδίου της μελέτης με τίτλο:

 

«Δημιουργία Ψηφιακών Χαρτογραφικών Υποβάθρων και Γενικό Πολεοδομικό

 

Σχέδιο (Γ.Π.Σ) του Δήμου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 2ου Α.Π. του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

ΠΕΔΙΝΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΕΥΜΟΙΡΟΥ». (Εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

 

ΘΕΜΑ 10ο: Καθορισμός ορίων τμήματος οικισμού Ευμοίρου. (Εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

 

ΘΕΜΑ 11ο: Καθορισμός ορίων τμήματος οικισμού Λεύκης. (Εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

 

ΘΕΜΑ 12ο: Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμό 34/15-2-1999 προγενέστερης απόφασης του Δημο-

 

τικού Συμβουλίου, «Γνωμοδότηση για ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά τη Β΄ φά-

 

ση της Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης της περιοχής του Γ.Π.Σ. Ξάνθης: Λευ-

 

κού Πύργου – Λαχανοκήπων». (Εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

 

ΘΕΜΑ 13ο: Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμό 44/11-2-2004 προγενέστερης απόφασης του Δημο-

 

τικού Συμβουλίου «Τροποποίηση των αριθμ. 293/98 & 34/99 προγενέστερων απο-

 

φάσεων του Δ.Σ. και έγκριση πολεοδομικού κανονισμού και διαγραμμάτων της

 

Πολεοδομικής μελέτης επέκτασης της περιοχής του Γ.Π.Σ. Ξάνθης: Λευκού Πύρ-

 

γου – Λαχανοκήπων». (Εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

 

ΘΕΜΑ 14ο: Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμό 287/13-11-1997 «Γνωμοδότηση για ενστάσεις που

 

υποβλήθηκαν κατά τη Β΄ φάση της Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης της περιο-

 

χής του Γ.Π.Σ. Ξάνθης: Λευκού Πύργου – Λαχανοκήπων Σιδηροδρομικού Σταθ-

 

μού». (Εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

 

ΘΕΜΑ 15ο: Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμό 293/24-8-98 «Γνωμοδότηση για ενστάσεις που

 

υποβλήθηκαν κατά τη Β΄ φάση της Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης της περιο-

 

χής του Γ.Π.Σ. Ξάνθης: Λευκού Πύργου – Λαχανοκήπων». (Εισηγήτρια Αικατερί-

 

νη Μανά)

 

ΘΕΜΑ 16ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έ-

 

τους 2008. (Εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

 

ΘΕΜΑ 17ο: Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Κιουταχείας σύμφωνα με τον Ν.

 

3463/06 (Δ.Κ.Κ.), άρθρο 75 παράγραφος 1.γ.4. (Εισηγήτρια Γαλάνη Όλγα)

 

ΘΕΜΑ 18ο: Περί απόρριψης αιτήματος για απαγόρευση στάθμης & στάθμευσης επί της οδού

 

28ης Οκτωβρίου 307. (Εισηγήτρια Γαλάνη Όλγα)

 

ΘΕΜΑ 19ο: Περί μονοδρόμησης της οδού Σερρών με κατεύθυνση από την 28η Οκτωβρίου προς

 

την οδό Μπρωκούμη. (Εισηγήτρια Γαλάνη Όλγα)

 

ΘΕΜΑ 20ο: Περί απαγόρευση στάθμευσης έξω από τον βρεφικό σταθμό επί της οδού Βενιζέ-

 

λου 45-49 για την εύρυθμη λειτουργία του σταθμού. (Εισηγήτρια Γαλάνη Όλγα)

 

ΘΕΜΑ 21ο: Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς Λέοντος Σοφού & Ιατρού Ανανιάδη

 

σύμφωνα με τον Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), άρθρο 75 παράγραφος 1. γ.4. (Εισηγήτρια

 

Γαλάνη Όλγα)

 

ΘΕΜΑ 22ο: Περί απαγόρευσης στάσης & στάθμευσης έμπροσθεν εισόδου παρκινγκ επί της ο-

 

δού Κλεμανσό 33. (Εισηγήτρια Γαλάνη Όλγα)

 

ΘΕΜΑ 23ο: Περί απαγόρευσης στάθμευσης επί της οδού Καραϊσκάκη 1, λόγω κινητικών προ-

 

βλημάτων. (Εισηγήτρια Γαλάνη Όλγα)

 

ΘΕΜΑ 24ο: Περί διατήρησης της υπάρχουσας κυκλοφοριακής ρύθμισης, στο τμήμα της οδού

 

Χασιρτζόγλου μεταξύ των οδών Πυγμαλίωνος Χρηστίδη & Μάρκου Μπότσαρη.

 

(Εισηγήτρια Γαλάνη Όλγα)

 

ΘΕΜΑ 25ο: Περί απόρριψης αιτήματος για τη μετατόπιση περιπτέρου από την οδό Ισιδώρου επί

 

της οδού Μπρωκούμη δίπλα στην πιάτσα ταξί ανατολικά της πλατείας Ελευθερίας.

 

(Εισηγήτρια Γαλάνη Όλγα)

 

ΘΕΜΑ 27ο: Περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού

 

ενδιαφέροντος στο Δροσερό. (Εισηγήτρια Γαλάνη Όλγα)

 

ΘΕΜΑ 28ο: Οικονομική ενίσχυση του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Ξάνθης. (Εισηγη-

 

τής Ζολώτας Αργύρης)

 

ΘΕΜΑ 29ο: Οικονομική ενίσχυση του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ξάνθης «Ο Μιρμά-

 

νης». (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

 

ΘΕΜΑ 30ο : Οικονομική ενίσχυση του Κολυμβητικού Ομίλου Ξάνθης. (Εισηγητής Ζολώτας

 

Αργύρης)

 

ΘΕΜΑ 31ο: Οικονομική ενίσχυση του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου ΑΡΙΩΝ. (Εισηγητής

 

Ζολώτας Αργύρης)

 

ΘΕΜΑ 32ο: Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Ιεροψαλτών Ξάνθης «Γρηγόριος Παλαμάς».

 

(Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

 

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της με αρ. 20/08 απόφασης του Δ.Σ. των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθ-

 

μών Δήμου Ξάνθης περί καθορισμού τροφείων. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

 

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση της με αριθ. 23/08 απόφαση του Δ.Σ. των Βρεφονηπιακών Παιδικών

 

Σταθμών Δήμου Ξάνθης περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2008. (Ει-

 

σηγητής Ζολώτας Αργύρης)

 

ΘΕΜΑ 35ο: Λήψη απόφασης για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά των

 

Ιωάννη Χατζηεφραιμίδη του Χαραλάμπους, Δημοσθένη Χατζηεφραιμίδη του Ι-

 

ωάννη και Χαράλαμπο Χατζηεφραιμίδη του Ιωάννη, από κοινόχρηστη δημοτική

 

έκταση στην οδό Κατσώνη, εμβαδού 351,13 τ.μ. στην (Εισηγητής Μούρκας Χρή-

 

στος)

 

ΘΕΜΑ 36ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου

 

στον Χατζηβασιλείου Ιωάννη στην οδό Πλ. Εμπορίου. (Εισηγήτρια Καραμόσχου

 

Ελένη)

 

ΘΕΜΑ 37ο: Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα

 

στον Ουζούν Ριτβάν του Σαλή στην οδό Θερμοπυλών 25. (Εισηγήτρια Καραμό-

 

σχου Ελένη)

 

ΘΕΜΑ 38ο: Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα

 

στον Ιβραχήμ Μπασή Τζουνέιτ στην οδό Ικονίου. (Εισηγήτρια Καραμόσχου Ελέ-

 

νη)

 

ΘΕΜΑ 39ο: Επιβολή προστίμου στο CIRCO MASSIMO σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονι-

 

σμού Καθαριότητας του Δήμου Ξάνθης. (Εισηγητής Ευστρατιάδης Αντώνης)

 

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση μετάβασης αποστολής στο Δήμο Besiktas Τουρκίας, σύσταση αποστο-

 

λής, εξειδίκευση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του ΚΑ του τρέχοντα προϋπο-

 

λογισμού. (Εισηγήτρια Ιακωβίδου Θεοδοσία)

 

ΘΕΜΑ 41ο: Ορισμός επιτροπής για την ανακύκλωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Δήμου που

 

δεν χρησιμοποιείται. (Εισηγήτρια Κιουμουρτζιάν Ζαμπέλ)

 

ΘΕΜΑ 42ο: Πρόσληψη Εποχιακού προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις, για καθαρισμό και

 

φύλαξη περιαστικών δασών Ξάνθης. (Εισηγήτρια Τζανόγλου Καλλιόπη)

 

ΘΕΜΑ 43ο: Καταρχήν απόφαση για την απευθείας αγορά μιας διώροφης παλιάς οικίας στην

 

οδό Αγίου Βλασίου 12, στην Παλιά Πόλη. (Εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

 

ΘΕΜΑ 44ο: Διαβίβαση του με αριθμό 1/20-5-2008 πρακτικού της Επιτροπής παραχωρήσεων

 

(ανάκληση παραχώρησης στην εταιρία «Αντώνογλου Ελένη και Ειρήνη Ο.Ε.» του

 

με αριθμό161α αγροτεμαχίου). (Εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

 

ΘΕΜΑ 45ο: Διαβίβαση του με αριθμό 2/20-5-2008 πρακτικού της Επιτροπής παραχωρήσεων

 

(παραχώρηση ενός αγροτεμαχίου 2,5 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «Κου-

 

ρού Παράγκα» στην περιοχή Κιμμερίων. (Εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

 

ΘΕΜΑ 46ο: Λήψη απόφασης για την συνέχιση της μίσθωσης του ακινήτου στο οποίο στεγάζε-

 

ται το ΚΕΠ. (Εισηγήτρια Ταραρά Χρυσούλα).

 

ΘΕΜΑ 47ο: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αριθμό 251/2008 απόφασης του δη-

 

μοτικού συμβουλίου με θέμα τη μεταβίβαση μισθωτήριας σύμβασης του με αριθμό

 

1 καταστήματος της Δημοτικής αγοράς. (Εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)

 

ΘΕΜΑ 48ο: Αίτηση της Ομόρρυθμης εταιρίας «Βρένος Α. – Παπαδόπουλος Κ. & Σια Ο.Ε.» για

 

την χορήγηση άδειας τοποθέτησης κάδων ανακύκλωσης και διενέργεια διαφήμισης

 

επ’ αυτών. (Εισηγήτρια Χρυσούλα Ταραρά)

 

ΘΕΜΑ 48ο: Αίτηση του «Σωματείου Επαγγελματιών Καφέ Μπαρ και Κέντρων Διασκέδασης

 

Νομού Ξάνθης» για τον τρόπο καταβολής των τελών χρήσεως Κοινοχρήστων Χώ-

 

ρων, καθώς και μείωση της τιμής ανά τ.μ. για το έτος 2008.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ__


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.