ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ               Ξάνθη  04  Φεβρουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ               Αριθ. Πρωτ.  5480

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΤΟΥ  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ  ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

             Διακηρύσσει ότι:

     Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του   ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ του Δασικού Χωριού Ερυμάνθου, που βρίσκεται στο δημόσιο δάσος Δρυμού, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 1.000,00 €,  σύμφωνα με την αριθ. 17 / 2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ξάνθης.

 

    Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 08-03-2022.

 

    Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ξάνθης, στην  οδό Μαυρομιχάλη 6,  την 18ην Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 13.30΄ μέχρι 14.00΄ ενώπιον της οικονομικής επιτροπής.

 

    Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας :

    1. Ως εγγύηση,  γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού  1.000,00 €, για την διασφάλιση των όρων της δημοπρασίας.

    2.  Βεβαίωση μη οφειλής τελών και δικαιωμάτων από το Ταμείο του Δήμου, από οποιαδήποτε αιτία, του ιδίου καθώς και του εγγυητή του.

    3.  Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της αναλυτικής διακήρυξης της δημοπρασίας και των διαλαμβανομένων στην αριθ. 17 / 2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

   4. Καταστατικό της εταιρίας σε περίπτωση που συμμετέχουν νομικά πρόσωπα.(σύσταση, εκπροσώπηση και τυχόν τροποποιήσεις).

   5.  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας.

   6.  Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

   7.  Αντίγραφο ποινικού Μητρώου.

   8.  Υπεύθυνη Δήλωση που να αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμό του Δημοσίου ή των ΟΤΑ, δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

 

     Στις υποχρεώσεις του τελευταίου πλειοδότη είναι μεταξύ των άλλων η φύλαξη, καθαριότητα και υγιεινή του περιβάλλοντος χώρου  του Δασικού Χωριού, καθ΄ όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου, καθημερινών, Κυριακών και αργιών, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της μισθωτήριας σύμβασης, καθώς και η καθαριότητα – κοπή χόρτων, θάμνων κλπ, για την πυρασφάλεια κατά τους θερινούς μήνες του περιβάλλοντος χώρου του Δασικού Χωριού.

 

    Οι όροι της σχετικής διακήρυξης της δημοπρασίας, βρίσκονται στο Γραφείο της Γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης και της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-

             

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΠΕΝΗΣ


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
8
9
10
11
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.