ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ξάνθη  26  Ιουλίου  2012

ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                          Αριθμ. Πρωτ.  44954

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Μαυρομιχάλη 6           

Πληροφορίες: Κακίση Μαρία

Τηλέφωνο: 2541 3 50805

Email:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

κ.κ.      1) Βασιλούδη Ηλία                                    2) Καλογερή Κρίτωνα

            3) Δρεμσίζη Ιωάννη                                  4) Πούλιο Χρίστο

            5) Κυριακίδη Αλέξανδρο                           6) Παπασταματίου Γεώργιο

            7) Τσεγγελίδη Ιωάννη                               8) Μπεκτές Σαμπρή

 

Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 30 Ιουλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας  διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87)

ΘΕΜΑ 1ο:      Πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του αριθ. 4 καταστήματος που βρίσκεται στο ισόγειο του Κέντρου Χονδρεμπορίου, έκτασης 99,00τ.μ.

ΘΕΜΑ 2ο:      Πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του αριθ. 5 καταστήματος που βρίσκεται στο ισόγειο του Κέντρου Χονδρεμπορίου, έκτασης  95,90τ.μ.

ΘΕΜΑ 3ο:      Πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του αριθ. 31-32 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά, έκτασης 34,12τ.μ.

ΘΕΜΑ 4ο:      Πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του αριθ. 52 καταστήματος που βρίσκεται Στη Δημοτική Αγορά, έκτασης 13,20τ.μ.

ΘΕΜΑ 5ο:      Πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του αριθ. 40 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά, έκτασης 32,16τ.μ.

ΘΕΜΑ 6ο:      Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του αριθ. 3α - 4 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισηγητής Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ 7ο:      Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του αριθ. 45 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισηγητής Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ 8ο:      Κατάρτιση όρων διενέργειας φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου (σίδερα – αλουμίνια – χυτοσιδηρά υλικά κλπ.) που υπάρχουν στην Δημοτική Κοινότητα Σταυρούπολης (εισηγητής Βασίλειος Τζορμπατζίδης)

ΘΕΜΑ 9ο:      Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση και επισκευή – οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου Ξάνθης»

ΘΕΜΑ 10ο:    Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή 7ου Δημοτικού Σχολείου» (εισηγητής Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 11ο:    Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών» (εισηγητής Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 12ο:    Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση τμημάτων Δημοτικών οδών εντός οικισμού Ισαίας Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 13ο:    Απ’ ευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης: «Ενεργειακή μελέτη και μελέτη εφαρμογής, σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ ,και τευχών δημοπράτησης για τις επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Δίκτυο οδοφωτισμού Δήμου Ξάνθης» και έγκριση των όρων σύμβασης. (εισηγητής Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 14ο:    Απ’ ευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης: «Ενεργειακή μελέτη και μελέτη εφαρμογής Φ/Α, σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ ,και τευχών δημοπράτησης για τις επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κλειστό Αθλητικό Κέντρο «Φίλιππος Αμοιρίδης»» και έγκριση των όρων σύμβασης. (εισηγητής Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 15ο:    Απ’ ευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης: «Ενεργειακή και φωτοτεχνική μελέτη εφαρμογής για τις επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 12ο Δημοτικό Σχολείο» και έγκριση των όρων σύμβασης. (εισηγητής Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 16ο:    Έγκριση Δαπανών (εισηγητής Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 17ο:    Προτάσεις δεσμεύσεων που αφορούν αντικατάσταση – επισκευή ανελκυστήρα, πληρωμές δαπανών ΠΟΕ ΘΗΣΕΑΣ και συμβάσεις μίσθωσης έργου κτηνιάτρων (εισηγητής Σπανού Μαρία)

ΘΕΜΑ 18ο:    Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου – προϋπολογισμού 74.000€ και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών» (εισηγητής Ταραρά Χρυσούλα)

ΘΕΜΑ 19ο:    Υποβολή λογαριασμού εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2012 (εισηγητής Ταραρά Χρυσούλα)

ΘΕΜΑ 20ο:    Προέλεγχος απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2011 (εισηγητής Ταραρά Χρυσούλα)

ΘΕΜΑ 21ο:    Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αβραμίδη Χαράλαμπου, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β΄, για το έτος 2012» (εισηγητής Άννα Βερβελίδου)

ΘΕΜΑ 22ο:    Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Μακρή Ελένης, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β΄, Λάππας Ιωάννης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Γ΄ και Παπαδοπούλου Αραβέλα ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό Γ΄ για το έτος 2012. (εισηγητής Άννα Βερβελίδου)

ΘΕΜΑ 23ο:    Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης χρηματικών βοηθημάτων σε τυφλούς, για το δίμηνο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2012 (εισηγητής Σχούλης Στέργιος)

ΘΕΜΑ 24ο:    Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το πρόγραμμα ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση (Σπαστικά κλπ) , για το δίμηνο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2012 (εισηγητής Σχούλης Στέργιος)

ΘΕΜΑ 25ο:    Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων που πάσχουν από συγγενή αιμολυτική αναιμία ή συγγενή αιμορραγική διάθεση, για το δίμηνο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2012 (εισηγητής Σχούλης Στέργιος)

ΘΕΜΑ 26ο:    Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το πρόγραμμα παροχής στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστα και οικονομικά αδύνατα μοναχικά άτομα από 65 χρονών και πάνω, για το δίμηνο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2012  (εισηγητής Σχούλης Στέργιος)

ΘΕΜΑ 27ο:    Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ανασφάλιστων τετραπληγικών και παραπληγικών αναπήρων, για το δίμηνο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2012 (εισηγητής Σχούλης Στέργιος)

ΘΕΜΑ 28ο:    Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιδόματος κίνησης (καυσίμων), για το δίμηνο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2012 (εισηγητής Σχούλης Στέργιος)

ΘΕΜΑ 29ο:    Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το πρόγραμμα κωφαλάλων ηλικίας μέχρι και 18 ετών, για το δίμηνο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2012  (εισηγητής Καπετανίδου Δήμητρα)

 

                                            

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΗΣ


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
5
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
19
20
22
23
25
26
28
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.