ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                    Ξάνθη 7-4-2011                 
Πληροφορίες: Αμπατζή Ευθυμία                  Αριθ. Πρωτ. 16436
Τηλ: 2541024432                                                       
Email:
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ:
1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης
5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
 
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 11 Απριλίου  2011 ημέρα Δευτέρα  και ώρα   19:00   σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:
 
01ο ΘΕΜΑ :        Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ξάνθης έτους 2011. (Εισηγητές : Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής, Μανά Αικατερίνη).
02ο ΘΕΜΑ :        Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)
03ο ΘΕΜΑ :        Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης (Εισηγητής Αργύριος Ζωλώτας)
04ο ΘΕΜΑ :        Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών κοινοτήτων (Εισηγητής Αργύριος Ζωλώτας)
05ο ΘΕΜΑ :        Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Τοπικών κοινοτήτων (Εισηγητής Αργύριος Ζωλώτας)
06ο ΘΕΜΑ :        Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
07ο ΘΕΜΑ :        Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
08ο ΘΕΜΑ :        Λήψη απόφασης λειτουργίας υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου Ξάνθης στο επίπεδο των  Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (Εισηγήτρια Σπανού Μαρία)
09ο ΘΕΜΑ :        Καθορισμός τιμής τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών Δασικού Χωριού Ερύμανθου και τουριστικών κατοικιών Ηνιόχου για το χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 31-12-2011 και άνοιγμα λογαριασμού στην ΑΤΕbank. (Εισηγήτρια Σπανού Μαρία)
10ο ΘΕΜΑ :        Σχετικά με την υπογραφή σύμβασης συνεργασίας με την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΜΟΥΜΤΖΑΚΗΣ» για την εναλλακτική διαχείριση οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους. (Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ταρενίδης Παναγιώτης)
11ο ΘΕΜΑ :        Κατάργηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξάνθης και μεταφορά του προσωπικού της και των κοινωνικών προγραμμάτων της στα υπό σύσταση Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Ξάνθης.(Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης)
12ο ΘΕΜΑ :        Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Οργανισμός Άθλησης Δήμου Ξάνθης και ένταξη του προσωπικού της στο Δήμο Ξάνθης κατά τις διατάξεις του άρθρου 241 του Ν.3463/2006. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης)
13ο ΘΕΜΑ :        Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Ξάνθης και σύσταση νέου ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης κατά τις διατάξεις του άρθρου 103, ν. 3852/10. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης)
14ο ΘΕΜΑ :        Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο νέο ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης. (Εισηγητής Αργύριος Ζωλώτας)
15ο ΘΕΜΑ :        Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Ξάνθης και σύσταση νέου ΝΠΔΔ Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης κατά τις διατάξεις του άρθρου 103, ν. 3852/10. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης)
16ο ΘΕΜΑ :        Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο νέο ΝΠΔΔ Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης. (Εισηγητής Αργύριος Ζωλώτας)
17ο ΘΕΜΑ :        Ορισμός μελών Προέδρου & Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής  
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ξάνθης και των αναπληρωτών τους. (Θέμα εξ                   αναβολής Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
18ο ΘΕΜΑ :        Παραχώρηση κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα (χρησιδάνειο) ακινήτου στην περιοχή αγροκτήματος τοπ. διαμερίσματος Κιμμερίων Δ. Ξάνθης ιδιοκτησίας της εταιρίας «Σ. Θεοδωρίδης και Υιοί ΟΕ» προς το Δήμο Ξάνθης (Θέμα εξ αναβολής Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
19ο ΘΕΜΑ :        Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης στην Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
20ο ΘΕΜΑ :        Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του δικαιώματος άρδευσης, χρήσης αρδευτικών έργων και ρύθμισης άρδευσης κτημάτων.(Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
21ο ΘΕΜΑ :        Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του δικαιώματος ύδρευσης ζώων στην Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
22ο ΘΕΜΑ :        Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του δικαιώματος βοσκής στο Δήμο Ξάνθης. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
23ο ΘΕΜΑ :        Λήψη απόφασης για τροποποίηση – συμπλήρωση των αρίθμ. 551/08 και 742/09 αποφάσεων του Δ.Σ. περί επιβολής του τέλους παρεπιδημούντων στην Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης από το έτος 2012. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
24ο ΘΕΜΑ :        Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στις Δημοτικές Ενότητες Ξάνθης και Σταυρούπολης του Δήμου Ξάνθης. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
25ο ΘΕΜΑ :        Λήψη απόφασης για την μη αναπροσαρμογή του συντελεστή για την επιβολή τελών καθαριότητας για το έτος 2011. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
26ο ΘΕΜΑ :        Λήψη απόφασης για την μη αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Νεκροταφείων για το οικονομικό έτος 2011. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
27ο ΘΕΜΑ :        Λήψη απόφασης για την μη αύξηση του τέλους χρήσης αποχετευτικών δικτύων. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
28ο ΘΕΜΑ :        Λήψη απόφασης για την μη αναπροσαρμογή τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικονομικό έτος 2011. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
29ο ΘΕΜΑ :        Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της τιμής ζώνης των οικοπέδων των εντός ορίων του Δήμου Ξάνθης που δεν εμπίπτουν στην αντικειμενική αξία προκειμένου να υπολογίζεται ο ΤΑΠ. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
30ο ΘΕΜΑ :        Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ειδικού τέλους για την τέλεση πολιτικών γάμων(Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
31ο ΘΕΜΑ :        Λήψη απόφασης για «τέλη στάθμευσης και διοικητικά πρόστιμα» (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
32ο ΘΕΜΑ :        Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους διαφήμισης στο Δήμο Ξάνθης. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
33ο ΘΕΜΑ :        Λήψη απόφασης για εκμετάλλευση του υπόγειου Δημοτ. Parking από το Δήμο Ξάνθης και καθορισμός τιμών στάθμευσης των οχημάτων. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
34ο ΘΕΜΑ :        Λήψη απόφασης για την εναρμόνιση του συντελεστή Τ.Α.Π. στην Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
35ο ΘΕΜΑ :        Λήψη απόφασης για την αποδοχή αιτήματος, δημιουργίας θέσης στάθμευσης για ΑμεΑ επί της οδού Μεραρχίας 41-43. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
36ο ΘΕΜΑ :        Λήψη απόφασης για τη μη αποδοχή του αιτήματος μετατόπισης περιπτέρου, που βρίσκεται στο συνοικισμό Ρωμανίας. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
37ο ΘΕΜΑ :        Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση περιπτέρου επί της οδού Δημοκρίτου 27 έξω από το 2ο ΕΠΑΛ λόγω δημιουργίας προβλημάτων. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
38ο ΘΕΜΑ :        Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση περιπτέρου επί της οδού Μιαούλη 1 λόγω κατάληψης πεζοδρομίου και προβληματικής διέλευσης των πεζών (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
39ο ΘΕΜΑ :        Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 214/21-4-2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη παράγραφο Θ’ και ως εκ τούτου τη μετατόπιση περιπτέρου στην οδό Βασ. Σοφίας έναντι οδού Σπάρτης. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
40ο ΘΕΜΑ :        Λήψη απόφασης για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
41ο ΘΕΜΑ :        Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Συντονιστικό Τοπικό όργανο πολιτικής Προστασίας (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
42ο ΘΕΜΑ :        Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή καταλληλότητας και εκτίμησης οικοπέδου για ανέγερση διδακτηρίου και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου. (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
43ο ΘΕΜΑ :        Οικονομική ενίσχυση Δημοτών (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
44ο ΘΕΜΑ :        Έγκριση συμμετοχής σε ημερίδα, εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Αντιδημάρχου. (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
45ο ΘΕΜΑ :        Έγκριση συμμετοχής για εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Αντιδημάρχου και δημοτών. (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
46ο ΘΕΜΑ :        Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου στο Δίκτυο ROM και σε περίπτωση έγκρισης, ορισμός εκπροσώπου.  (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
47ο ΘΕΜΑ :        Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου στο Δίκτυο ΠΟΛΙΣ και σε περίπτωση έγκρισης, ορισμός εκπροσώπου.  (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
48ο ΘΕΜΑ :        Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Ν.Π. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου-Λυκείου Σταυρούπολης Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
49ο ΘΕΜΑ :        Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Ν.Π. Ενιαία Σχολική Επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου Κιμμερίων Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
50ο ΘΕΜΑ :        Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της υπ’ αριθ. 07/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Στέγη Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης «Κωνσταντίνος Μπένης» (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
51ο ΘΕΜΑ :        Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της υπ’ αριθ. 11/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Άθλησης Δήμου Ξάνθης (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
52ο ΘΕΜΑ :        Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην οδό Δημοκρίτου 25 Ξάνθης.(Εισηγήτρια Καραμόσχου Ελένη)
53ο ΘΕΜΑ :        Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην οδό Στογιαννίδου 24-28 Ξάνθης.(Εισηγήτρια Καραμόσχου Ελένη)
54ο ΘΕΜΑ :        Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την παραχώρηση και μεταβίβαση κυριότητας αγροτεμαχίων 1205 και 1207 της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Εισηγήτρια Οκταποδά Μαρία)
55ο ΘΕΜΑ :        Απόφαση ή μη για την δωρεάν παραχώρηση και μεταβίβαση κυριότητας αγροτεμαχίου 1189 της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. (Εισηγήτρια Οκταποδά Μαρία)
56ο ΘΕΜΑ :        Απόρριψη ή μη, της από 11-1-11 ένστασης δημοτών περιοχής Κυψέλης Ξάνθης κατά της 473/2010 απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής Ν. Νικολόπουλος)
57ο ΘΕΜΑ :        Έγκριση Πρωτοκόλλου  Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση και διαμόρφωση οδών συνοικισμού Ρέμβης» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 

 


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.