ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                              Ξάνθη 03-06-2011

Πληροφορίες: Αμπατζή Ευθυμία                                        Αριθ. Πρωτ. 30069

Τηλ: 2541024432                                                       
Email:
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυοφύτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης

5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 7 Ιουνίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα   14:00   σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:
 
01ο ΘΕΜΑ :Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ξάνθης, για το χαρακτηρισμό χώρου ως «Χώρο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» επί της οδού Θ.Δούκα & Απόλλωνος γωνία. (Εισηγητής : Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης)
02ο ΘΕΜΑ :Απόφαση για την προτεραιότητα κατεδαφίσεων τελεσίδικων αυθαιρέτων. (Εισηγητής : Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης)
03ο ΘΕΜΑ :Απόρριψη ή μη αιτήματος για δημιουργία θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ επί της οδού Σαρανταπόρου 54. (Εισηγητής : Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης)
04ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για καθορισμό ύψους προστίμου για παραβάσεις κανονισμού καθαριότητας. (Εισηγήτρια : Μόσχου Στυλιανή)
05ο ΘΕΜΑ :Αποδοχή και διάθεση χρηματικού ποσού από τους ΚΑΠ. (Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ξάνθης Δημήτριος Μπένης)
06ο ΘΕΜΑ :Ορισμός μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και εξουσιοδότησή του για την καταστροφή κατασχεθέντων προϊόντων ή την διάθεσή τους σε κοινωφελές νομικό πρόσωπο ή ευαγές ίδρυμα. (Εισηγήτρια : Ταραρά Χρυσούλα)
07ο ΘΕΜΑ :Αντικατάσταση δ.σ. από μέλος της επιτροπής παραχώρησης Δημοτικών εκτάσεων για την ίδρυση βιομηχανικών βιοτεχνικών ή σταβλικών εγκαταστάσεων. (Εισηγήτρια : Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
08ο ΘΕΜΑ :Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης και του αναπληρωτή του στη Γεν. Συνέλευση της εταιρίας «Ενέργεια – Περιβάλλον – Ανάπτυξη» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΕΠΑ – ΑΝΑΕ –ΟΤΑ) (Εισηγήτρια : Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
09ο ΘΕΜΑ :Συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων από την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης. (Εισηγήτρια : Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
10ο ΘΕΜΑ :Οικονομική ενίσχυση Δημότη (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
11ο ΘΕΜΑ :Ορισμός μελών, Προέδρου & Αντιπροέδρου, Διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
12ο ΘΕΜΑ :Ορισμός μελών, Προέδρου & Αντιπροέδρου, Διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
13ο ΘΕΜΑ :Έγκριση για εκτός έδρας μετακίνηση και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου. (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
14ο ΘΕΜΑ :Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΥΠΕΚΑ, στον άξονα προτεραιότητας Ι «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ –ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». (Εισηγητής Παυλίδης Πέτρος)
15ο ΘΕΜΑ : Έγκριση υποβολής μελέτης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ″ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013″ της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης), στον άξονα Προτεραιότητας 3 - ″ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π. Α.Μ.Θ.″. (Εισηγητής Παυλίδης Πέτρος)
16ο ΘΕΜΑ :Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ″ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013″ της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης), στον άξονα Προτεραιότητας 9 - ″ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ″.(Εισηγητής Παυλίδης Πέτρος)
17ο ΘΕΜΑ : Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «RenovationofLocalEconomyStatusviaReformationofEconomic & ProfessionalActivities»και ακρωνύμιο: «ROLES», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013» (Εισηγητής Παυλίδης Πέτρος)
18ο ΘΕΜΑ :                         Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Ανάδειξη της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς και Ενίσχυση της Διασυνοριακής Κινητικότητας μέσω Διαδικτύου (Promoting Cultural and Natural Heritage and Enhancing Cross-border Mobility through the Web)» και ακρωνύμιο: CULTURACCESS, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία» 2007-2013. (Εισηγητής Παυλίδης Πέτρος)
19ο ΘΕΜΑ : Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «CREATING A SOLIDALITY NETWORK OF EMPLOYMENT FOR SECOND OPPORTUNITY και ακρωνύμιο: C-NESTOS»,  στα πλαίσια του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία» 2007-2013, (Εισηγητής Παυλίδης Πέτρος)
20ο ΘΕΜΑ :Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2001 προκειμένου ο Δήμος Ξάνθης να υποβάλλει προτάσεις σε επιχειρησιακά προγράμματα. (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
21ο ΘΕΜΑ :Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2001. (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
22ο ΘΕΜΑ :Απευθείας ανάθεση έργων στη ΔΕΗ Ξάνθης (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
23ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου  Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση κέντρου για ολοκληρωμένες τοπικές υπηρεσίες φτωχών οικογενειών με παιδιά» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
24ο ΘΕΜΑ :Έγκριση ορθής επανάληψης Πρωτοκόλλου  Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Σταυρούπολης» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
25ο ΘΕΜΑ :Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Διαμόρφωση Κ.Χ. στο συνοικισμό Πανοράματος» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
26ο ΘΕΜΑ :Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Διαμόρφωση κόμβου Ηλιουπόλεως και Εθελοντή Αιμοδότη» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 
 
 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
       ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 
 
 
 
 
 


 


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.